Coneixement

Rse.Coop

RSE.COOP, la primera metodologia i eina de l’estat espanyol específiques per implantar i valorar l’RSE a les cooperatives i empreses o organitzacions de l’economia social,  d’una manera integral en la gestió, interna i externa, de l’empresa.

El GRI, l’SME Key, el Llibre Verd de la UE, la SA 8000 i les normes dels drets humans de l’ONU per a les empreses, esdevenen el marc referencial per desenvolupar l’RSE.COOP, nascut el 2004 i el qual comprèn els objectius següents:

  • Fomentar els valors de la responsabilitat social en les empreses de l’economia cooperativa de Catalunya.
  • Reforçar els valors cooperatius i convertir aquest model en paradigma d’empresa responsable.
  • Millorar la competitivitat en els mercats.
  • Contribuir, des de les empreses d’economia cooperativa, al desenvolupament sostenible.

Per donar compliment dels objectius, la metodologia i l’eina RSE.COOP defineixen:

  • Una carta de 30 compromisos de l’àmbit econòmic, social i ambiental.
  • Indicadors qualitatius i quantitatius per mesurar els nivells obtinguts de cada compromís.
  • Criteris de valoració del nivell de compromís en funció de la tipologia de l’organització.

Alhora, s’han descrit les fases que configuren la implantació de l’RSE.COOP per facilitar a les empreses tot el procés que ha de seguir per esdevenir responsables socialment, i són: la diagnosi, el pla de millora i la validació. Aquestes fases, per bé que tenen un punt de partida inicial a través de la diagnosi i un punt d’arribada final amb la validació, requereixen, alhora, un procés de feedback en què la validació final representarà sempre el punt de partida per a l’elaboració d’una nova diagnosi, d’un nou pla de millor i, consegüentment, una nova validació d’aquests. Cada procés que emprenem culmina amb l’obtenció de la memòria de sostenibilitat.

Es tracta doncs, d’un procés retroactiu en què es garanteix que la diagnosi, punt de partida pel disseny de les millores a aplicar, ens identifiqui la situació real de l’empresa.

Diagnosi

Determinar en quins aspectes de responsabilitat social la cooperativa està més immersa i en quins li cal aprofundir més.

Pla de millora

Per enfortir les qüestions menys practicades, de l’altra, per millorar els aspectes més desenvolupats en matèria d’RSE.

Material complementari