Confederació
de cooperatives
de Catalunya

Missió

La Confederació de Cooperatives de Catalunya agrupa, lidera i representa el cooperativisme a Catalunya i n’és l’òrgan màxim d’interlocució amb l’Administració. Cohesiona, difon i promou el model cooperatiu d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional.

 

Visió

La Confederació de Cooperatives de Catalunya serà constructora i garant d’una imatge que ressalti els valors que fan del cooperativisme un model econòmic i social integrador, obert, transformador i sostenible. Donarà cohesió a la diversitat del món cooperatiu, promocionarà la formació cooperativa i oferirà serveis d’interès transversal a les federacions i projectes innovadors impulsors del model cooperativista, que neixen del treball conjunt amb les federacions sòcies.

 

Valors

La Confederació de Cooperatives de Catalunya fonamenta la seva acció en els valors compartits següents: cooperació, autonomia, cohesió, participació, feminisme i vinculació al territori. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

Fundada el 1984, som una organització empresarial sense afany de lucre integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya.

 

Si sumem forces, multipliquem capacitats

Normativa d’aplicació i estatuts
CoopCat es regeix per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. En concret, l’entitat queda regulada al Títol II, de les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, articles 145, 146 i 148. També li és d’aplicació la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Altrament, els estatuts socials marquen el funcionament intern de l’organització.

Responsabilitat social empresarial
L’Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya de 2006 va aprovar la política de responsabilitat social de l’organització, que implica la manifestació i adopció d’un seguit de voluntats i compromisos vinculats a la responsabilitat social que s’integren en el nucli de l’estratègia d’actuació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Així mateix, la Confederació de Cooperatives de Catalunya compta amb un responsable d’RSE que vetlla pel compliment d’aquesta política de responsabilitat social, per a l’elaboració dels processos que se’n deriven i l’avaluació dels seus resultats.

Entitats associades

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat econòmica, així com tot el territori de Catalunya.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Representen, promouen i donen suport al món cooperatiu agroalimentari i rural

Les cooperatives agràries agrupen agricultors i ramaders. Són empreses que produeixen, elaboren i comercialitzen aliments de qualitat i aglutinen bona part de la producció agroalimentària de Catalunya. Els productes de les cooperatives agràries, en molts casos emparats per Denominacions d’Origen Protegides o Indicacions Geogràfiques Protegides, garanteixen l’origen, la qualitat i la traçabilitat.

Abasten sectors productius tan diversos com oli d’oliva, vi, cava, arròs, cítrics, fruita dolça, fruita seca, garrofa, horta, ramaderia, llet, mel, cultius herbacis, pinsos i planta viva.

Casa de l’Agricultura
Ulldecona, 21-33, 3a pl.
08038 Barcelona
Tel: 932 260 369
fcac@fcac.coop
https://www.cooperativesagraries.cat

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Representen, promouen i defensen el cooperativisme de consum i els drets dels consumidors

Les cooperatives de consum volen atendre les necessitats pròpies de les persones cooperativistes amb un enfoc equitatiu d’autoorganització democràtica. L’objectiu final és proveir béns i serveis per a l’ús dels seus socis i sòcies, garantint al mateix temps els seus drets i coneixements com a consumidors.

El cooperativisme de consumidors i usuaris és multisectorial, actualment hi ha cooperatives de consumidors en diversos sectors d’activitat econòmica que van des de la distribució d’alimentació, de materials culturals i educatius, de subministraments bàsics d’aigua, d’energia i/o telecomunicacions, d’atenció a les persones, de gestió ciutadana i veïnal, d’educació, i de distribució.

Carrer de Premià, 15 2a
08014 Barcelona
Tel: 933 01 20 20
cooperativesdeconsum@fccuc.coop
http://cooperativesdeconsum.coop

Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Representen i defensen les cooperatives d’ensenyament 

Les cooperatives d’ensenyament promouen un model d’escola laica, plural, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú.

Estan presents en tots els nivells de formació reglada.

Carrer de Premià, 15 1a
08014 Barcelona
Tel: 93 332 43 26
info@escolescooperatives.cat
https://escolescooperatives.cat

Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya

Impulsen el dret a l’habitatge, enforteixen l’habitatge com a bé d’ús, promouen el model cooperatiu, i representen i defensen els interessos de les cooperatives d’habitatge

La lluita per a un habitatge digne i accessible per a tothom i per garantir la seva funció com a bé d’ús, al servei de les persones, ha estat en l’origen del cooperativisme d’habitatge, i ara més que mai ha de formar part de les seves prioritats. Ho està també fer-ho en condicions de coresponsabilitat i transparència en la gestió, de sentit comunitari i ajuda mútua.

Carrer de Premià, 15 1a
08014 Barcelona
93 488 21 38
info@fedcoophabitcat.org
http://www.habicoop.cat/

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Agrupen, lideren i representen el cooperativisme de treball

Les cooperatives de treball tenen per finalitat proporcionar llocs de treball a les persones que en són sòcies, mitjançant el seu esforç personal i directe, a través de l’organització comuna de la producció de béns o serveis per a tercers. És un model d’empresa en què els objectius econòmics i empresarials s’integren amb altres de caràcter social. S’aconsegueix, així, un creixement econòmic basat en l’ocupació, l’equitat social i la igualtat.

Aquesta branca del cooperativisme és multisectorial i conté una vessant reactiva, que opera com a resposta eficaç a les necessitats d’ocupació, i una vessant proactiva, on fa emergir propostes empresarials en sectors nous d’activitat.

Carrer de Premià, 15 1a
08014 Barcelona
93 318 81 62
federacio@cooperativestreball.coop
https://www.cooperativestreball.coop

Organització interna

Els òrgans de govern de CoopCat són l’Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

El Consell Rector és l’òrgan d’administració subordinat de l’Assemblea General. Les persones que el composen representen les federacions escollides per l’Assemblea i són un reflex de la diversitat del moviment cooperatiu.

El Consell Rector treballa amb la premissa de visualitzar la transversalitat i riquesa del moviment cooperatiu i esdevenir palanca de canvi del model socioeconòmic. Per portar a terme aquesta tasca s’organitza en eixos estratègics estructurats en àrees o comissions, assignant a cada federació membre una responsabilitat.

Les àrees de treball són les següents:

  • Representativitat
  • Formació
  • Intercooperació
  • Comunicació

Així mateix, l’equip tècnic s’encarrega de desenvolupar i executar les accions encomanades pel Consell Rector. L’estructura tècnica es configura per una persona que ocupa la direcció i executa tasques de gestió i una altra persona que realitza les tasques tècniques, de comunicació i d’administració.

Organigrama funcional

Composició del Consell Rector 

Presidència: Guillem Llorens i Gragera

Co-president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, soci treballador de la cooperativa SEPRA SCCL. Responsable de l’àrea de Representació.

Vicepresidència: Marta Rebollar i Candela

Presidenta de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, sòcia treballadora de la cooperativa d’ensenyament Felisa Bastida-Petit Món SCCL. Responsable de l’àrea de Formació.

Secretaria: Quim Sicília i Gil

President de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, soci d’Abacus cooperativa SCCL. Responsable de l’àrea de comunicació

Vicesecretaria: Ramon Sarroca i Capell

President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, soci de la cooperativa Almenar Fruits SCCL. Responsable de l’àrea d’Intercooperació

Vocalia: David Guàrdia i Mascó

Membre de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, coordinador de l’àrea de model i incidència de Sostre Cívic SCCL