Política de privacitat

 

 

Protecció de les dades de caràcter personal

 • La petició de dades per part de CoopCat, mitjançant formularis publicats a les pàgines web, es limita a aquells casos en què la recollida de les dades personals és necessària per a la prestació d’un servei, la difusió de novetats o el lliurament de les publicacions pròpies. Les dades sol·licitades seran les que es considerin escaients per a les finalitats previstes.
 • Us preguem que comuniqueu a CoopCat de forma immediata qualsevol modificació de les vostres dades de forma que la informació recollida en els fitxers de CoopCat estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
 • La no complimentació o la complimentació parcial de les dades de caràcter personal sol·licitades en qualsevol formulari electrònic podrà comportar la impossibilitat, per part de CoopCat, d’atendre la consulta i/o la petició formulada.
 • CoopCat té implantades les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o d’algun mitjà físic o natural.

Tractament: Base de dades de destinataris
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
Identitat: Confederació de Cooperatives de Catalunya, CoopCat.
Adreça: Carrer Premia, 15 2a planta, 08014 Barcelona.

Contacte Responsable de Protecció de dades: ccc@cooperativescatalunya.coop

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?
Disposem de les teves dades de caràcter personal perquè ens les vas facilitar en el moment de subscriure’t al formulari en línia del web corporatiu.

Quines dades personals tractem?
Les dades personals que tractem són les següents:

 • Nom
 • Correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tractem les dades dels nostres subscriptors i subscriptores per a les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre CoopCat o informació general sobre el cooperativisme o sobre aspectes socioeconòmics mitjançant el butlletí o la circular digitals a les persones i entitats subscrites al butlletí de CoopCat.
 • Convocar i informar d’actes o esdeveniments que organitzi o participi CoopCat.
 • Realització d’enquestes i/o qüestionaris.
 • Informació d’especial interès o rellevància per als subscriptores i subscriptores.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides i es conservaran mentre es mantingui la teva relació de subscriptor/a amb CoopCat.
Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades
No cedirem les vostres dades personals a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades i com podeu exercir-los
Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió a través de les adreces postal i electrònica indicades i també a través dels enllaços facilitats al peu de pàgina del butlletí o circular digital. Així mateix, si es considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat/da de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades anteriorment.
 • Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

 

 

Dades fiscals i registrals

Nom, denominació social:
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA

Domicili:
Premià, 15
08014 Barcelona

Telèfon:
93 332 36 82

Adreça electrònica:
ccc(at)cooperativescatalunya.coop

Dades registrals d’inscripció:
Inscrita en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb el número 8

CIF:
G -08944944

Copyright © 2009 Confederació de Cooperatives de Catalunya