Anunci d’encàrrec per la prestació de serveis per l’organització i comunicació d’una Escola d’Estiu del Cooperativisme

ANUNCI D’ENCÀRREC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER L’ORGANITZACIÓ I COMUNICACIÓ D’UNA ESCOLA D’ESTIU DEL COOPERATIVISME

 1. Entitat contractant

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

 1. Explicació de l’entitat contractant

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l’òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l’Administració.

La nostra missió és ser l’òrgan representatiu i d’interlocució del conjunt del cooperativisme català i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.

CoopCat està integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya.

 1. Objecte del contracte

Una de les funcions i eixos estratègics de CoopCat és la promoció de l’educació i formació cooperativa.

En aquest sentit, des de CoopCat, en coordinació amb les Federacions de Cooperatives, ha vingut desplegant, en els darrers anys, diferents accions estratègiques i recursos per estructurar una primera edició de l’Escola d’Estiu del Cooperativisme adreçada a millorar els coneixements dels cooperativistes i de la societat en general.

Durant el 2018 i 2019 es va elaborar un mapatge de formació cooperativa on es detallen les preferències formatives dels cooperativistes. Així mateix, durant el 2021 s’ha identificat la formació en l’àmbit del cooperativisme que imparteixen diferents agents de promoció del cooperativisme. Alhora, les Federacions de cooperatives imparteixen formació especialitzada en diversos àmbits que apliquen a la forma jurídica cooperativa.

Atenent que es disposa, doncs, d’un marc referencial per estructurar unes jornades formatives, el següent pas és definir un marc metodològic i de contingut per desenvolupar una Escola d’Estiu, la qual tindria lloc durant dos dies, màxim tres, del mes de juliol en format presencial, virtual i/o híbrid.

En concret, sol·licitem pressupost pels serveis següents:

 • Servei per gestionar i coordinar la definició i desenvolupament d’una Escola d’Estiu del Cooperativisme adreçada a cooperativistes (Ref. COOPCAT/001)

Amb les següents funcions a desenvolupar, en coordinació amb CoopCat:

 1. Disseny i definició de l’Escola d’Estiu en coordinació amb CoopCat i altres agents de promoció i formació del cooperativisme.
 2. Definició dels continguts formatius a impartir prenent de base els informes d’anàlisi existents (mapatge formatiu i formació impartida per agents de promoció cooperativa) i a través d’un treball conjunt de detecció de noves necessitats i de propostes formatives amb les Federacions de cooperatives i CoopCat, així com altres agents que imparteixen formació en cooperativisme.
 3. Definició del programa formatiu i d’actes a desenvolupar en el marc de l’Escola d’Estiu.
 4. Gestió i coordinació de tots els aspectes logístics necessaris: personal docent, materials necessaris, aules virtuals, aules físiques per a la formació presencial, etc.
 5. Gestió i coordinació de les inscripcions a la formació.
 6. Gestió dels proveïdors necessaris vinculats al servei (honoraris dels docents, lloguer d’aules, desplaçaments, materials formatius…)
 7. Definició i gestió dels protocols necessaris per desenvolupar el projecte.
 8. Coordinació amb CoopCat i l’equip de comunicació per a una correcta comunicació i publicitat del projecte.
 9. Elaboració de la memòria d’impacte i avaluació.
 • Servei de comunicació (Ref. COOPCAT/002)

Amb les següents funcions a desenvolupar, en coordinació amb CoopCat i la beneficiària de Ref. COOPCAT/001

 1. Definició del pla de comunicació i màrqueting del projecte.
 2. Creació dels continguts a ubicar a l’apartat específic del projecte dins la pàgina web de CoopCat.
 3. Creació de contingut comunicatiu (tuits, entrevistes, cròniques, articles, reportatges…) i calendarització.
 4. Gabinet de premsa.
 5. Definició, disseny i desplegament de l’acte de Celebració de la Diada Internacional de les Cooperatives com a acte de cloenda o d’obertura de la primera edició de l’Escola d’Estiu.
 6. Elaboració de l’informe final d’impacte comunicatiu.
 7. Elaboració i maquetació d’una publicació de l’Escola d’estiu en format digital: recull de tota l’activitat formativa desenvolupada, entrevistes fetes, cròniques, fotografies, articles… en format publicació com a recopilatori de la primera edició de l’escola cooperativa d’estiu.

 

 1. Abast temporal

El calendari previst és desenvolupar l’escola l’estiu durant la primera quinzena de juliol de 2022.

 1. Termini i forma de presentació d’ofertes

El termini de presentació de les ofertes és el 22 d’abril inclòs (fins a les 23.59 hores). Agrairem, però, que abans d’aquesta data se’ns comuniqui la intenció de presentar proposta.

Cal enviar la documentació per mitjà de correu electrònic a ccc@cooperativescatalunya.coop indicant en l’assumpte la referència del servei al qual es presenta (Ref. COOPCAT/001 o Ref. COOPCAT/002).

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 5 dies naturals, a comptar a l’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.

 1. Preu

El pressupost màxim pel servei de gestió i coordinació per a la definició i desenvolupament d’una escola d’estiu adreçada a cooperativistes de les cooperatives federades (COOPCAT/001) és de 24.600,00 euros amb impostos inclosos.

El pressupost màxim pel servei de comunicació (COOPCAT/002) és de 10.000,00 euros amb impostos inclosos.

 1. Candidatures

Podran optar a l’adjudicació dels presents encàrrecs les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat per desenvolupar-los.

 1. Criteris de valoració

Per a la valoració de les ofertes es puntuaran els elements següents:

Punts
 

En relació al producte o servei

Projecte tècnic 50
Preu 5
Innovacions o millores incorporades 10
Experiència 10
 

En relació a l’entitat, empresa o professional

 

Responsabilitat social i alineació amb els ODS 5
Responsabilitat mediambiental 5
Política de qualitat i transparència 5
Plans d’igualtat, de formació, d’incorporació de socis; mesures de conciliació i protocols contra l’assetjament sexual 5
Empresa cooperativa federada 5
Puntuació màxima 100

Les ofertes que no compleixin qualsevol dels requisits formals definits en els diferents punts d’aquest document quedaran excloses del procés d’avaluació.

 1. Documentació a presentar
 • Proposta tècnica de desenvolupament i execució del servei.
 • Pressupost desglossat segons el pla de treball previst i els conceptes especificats en el punt 3.
 • Detall de les innovacions o millores incorporades.
 • Documentació acreditativa de l’experiència en l’àmbit de la licitació de l’entitat/empresa licitadora i dels tècnics que desenvoluparan el projecte, especialment dels darrers dos anys.
 • Documentació acreditativa o declaració responsable, quan s’escaigui, en relació amb els aspectes relatius a la responsabilitat social – ODS; responsabilitat mediambiental; política de qualitat i transparència; plans d’igualtat, de formació, d’incorporació de socis; mesures de conciliació i protocols contra l’assetjament sexual.
 • Certificat conforme la cooperativa està federada a alguna Federació de Cooperatives de Catalunya, si s’escau.
 • Memòria de l’entitat/empresa o currículum vitae en cas de persona física.
 • NIF/DNI i dades de contacte.

 

Encàrrec i convocatòria: descarrega el document