La sol·licitud del dipòsit de comptes anuals i l’auditoria de comptes s’haurà de realitzar de manera telemàtica

Les cooperatives, les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya han de presentar telemàticament la sol·licitud del dipòsit de comptes anuals -auditats i no auditats- al Registre de Cooperatives de Catalunya. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de tots els documents preceptius en format PDF, si s’escau, signats telemàticament per les persones competents segons la normativa de cooperatives. Aquesta obligació de tramitació electrònica també s’aplicarà a les sol·licituds relatives al nomenament i a les de cessament de la persona designada per la cooperativa com a auditora de comptes.

D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, per això, aquests tràmits s’hauran de realitzar de manera virtual.

portàtil2

Per presentar els documents relatius al dipòsit de comptes anuals cal tenir en compte una sèrie de formalitats:

  • El certificat d’aprovació de comptes anuals ha d’estar signat telemàticament per la persona que ocupa el càrrec de secretari/a del Consell Rector i per la persona que ocupa el càrrec de president/a d’aquest òrgan de govern.
  • Cadascun dels documents, en format PDF, que integren els comptes anuals han d’anar signats telemàticament per la persona que ocupa la presidència del Consell Rector.
  • La resta de documents preceptius que s’han de presentar, si s’escau, amb la sol·licitud de dipòsit de comptes han d’anar signats telemàticament per la persona competent.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que la persona que la presenti, en nom de la societat disposi d’un certificat digital vàlid i vigent. També les persones que signin els documents que es presentin amb la sol·licitud han de disposar d’un sistema de signatura electrònica avançada. En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, en poden obtenir un en els centres emissors corresponents que hi figuren segons els tipus de certificat.

Quan el càrrec de president/a o secretari/a del Consell Rector és ocupat per una persona jurídica, la persona física representant ha de signar amb el corresponent certificat de representant o de persona física.

La relació de certificats digitals vàlids i dels centres emissors es pot consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://seu.gencat.cat

Un cop feta la sol·licitud, es genera automàticament la carta de pagament per abonar la taxa que correspongui, que també s’ha de fer efectiva telemàticament. El procediment corresponent no s’iniciarà fins que no s’hagin abonat les taxes. Si tot és correcte, es rep la Resolució pertinent i, si cal esmenar alguna cosa, es rep el requeriment corresponent.

Des del 12 de maig no es pot presentar cap nova sol·licitud de dipòsit de comptes anuals o de nomenament/cessament d’auditors en suport físic. No obstant, en els procediments de comptes anuals i de nomenament/cessament de les persones auditores que estiguin en tramitació a la data d’entrada en vigor de la instrucció, tots els documents no telemàtics presentats abans de l’esmentada data seran vàlids; tanmateix, els documents que es presentin després d’aquesta data en resposta a un requeriment, hauran de tenir format electrònic.

De forma excepcional, en el primer exercici comptable en què sigui d’aplicació aquesta instrucció, si l’informe d’auditoria o de la intervenció de comptes s’ha signat en data anterior a la data d’entrada en vigor, es podrà presentar escanejat aquest informe amb les signatures físiques i no telemàtiques.

També, de forma excepcional, amb relació el primer exercici comptable en què sigui d’aplicació l’obligatorietat de tramitació electrònica, en el cas que el càrrec de secretari/a del Consell Rector sigui ocupat per una persona jurídica i la persona física que la representa no disposi de certificat de representant, es podrà acceptar que signi sense certificat de representant, però, haurà de signar telemàticament.