La nova llei concursal recull que els treballadors adquireixin les seves empreses en crisi per transformar-les en cooperatives

El Ple extraordinari celebrat el 25 d’agost al Congrés dels Diputats va aprovar el text definitiu d’aquesta nova Llei que afecta el procediment concursal de les empreses. Això no obstant, les disposicions que afectaven directament les empreses d’Economia Social, es mantenen en els mateixos termes que ja estaven recollits al text.

El text aprovat recull les propostes a aquesta nova norma que la Confederació de Cooperatives de Catalunya, a través de CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economia Social) ha treballat des del CES. Si bé no ho fa en els mateixos termes que proposàvem (la proposta implicava la modificació de l’article 710 de la Llei Concursal vigent) la nova Llei recull la modificació de dues disposicions de l’actual Llei Concursal, que sí tenen la mateixa finalitat que les propostes, que consisteix en la possibilitat que els treballadors tinguin un tractament preferencial a l’hora d’adquirir la propietat de l’empresa o d’algunes de les unitats productives, davant de tercers, sempre que les transformin en cooperatives, societats laborals o societats participades.

Llei d’economia social

Així mateix, la nova Llei concursal, a través de la seva disposició final vuitena, introdueix un nou article a la Llei 5/2011 d’Economia Social que permet la capitalització per desocupació als treballadors d’una empresa mercantil en concurs que vulgui quedar-se-la i transformar-la en una cooperativa, societat laboral o societat participada.

Aquesta disposició implica una modificació a la Llei 5/2011, d’Economia Social, ja que mitjançant una Disposició final, introdueix a la Llei d’Economia Social un nou article 10bis.

 

Novetats a la Llei Concursal

El Congrés dels Diputats, a través d’una nota, explica que el projecte de llei va ser presentat pel Govern el 23 de desembre de l’any passat i qualificat per la Mesa del Congrés l’11 de gener del 2022, que en va acordar la tramitació pel procediment d’urgència. El text va ser modificat tant per la ponència com en el seu debat en comissió i al Ple de la cambra baixa on va ser aprovat per 184 vots a favor i 155 abstencions.

El text remès pel Congrés dels Diputats va ser novament modificat en la seva tramitació a la cambra alta. Les esmenes introduïdes pel Senat han estat rebutjades íntegrament pel Congrés, i aquest text -amb la redacció prèvia a les esmenes esmentades- ja està llest per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat i la seva entrada en vigor.

El text transposa una directiva europea sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions i ara ho remet al Senat per continuar amb la seva tramitació parlamentària.

En primer lloc, la llei estableix «plans de reestructuració»: «un instrument pre-concursal adreçat a evitar la insolvència, o a superar-la, que possibilita una actuació en un estadi de dificultats previ al dels instruments pre-concursals vigents». La introducció d’aquesta figura comporta la supressió dels instruments pre-concursals actuals.

La iniciativa per sol·licitar els plans de reestructuració correspon al deutor i exigeix ​​que «es concorri el pressupost objectiu» i que estigui en «estat d’insolvència probable, imminent o actual». S’estableix la novetat de presentar una comunicació conjunta en el cas que inclogui diverses societats dins d’un grup.

No podrà ser nomenat administrador concursal qui estigui «especialment relacionat» amb qui hagi prestat qualsevol classe de serveis professionals al deutor, ni qui en la negociació d’un pla de reestructuració hagi estat nomenat expert en la reestructuració. Tampoc els que ja haguessin estat nomenades per a aquest càrrec en tres concursos dins dels dos anys anteriors o en més de vint concursos de creditors que estiguin en tramitació.

També es reforma el procediment concursal introduint un procediment d’insolvència únic per canalitzar tant les situacions concursals (d’insolvència actual o imminent) com les pre-concursals (probabilitat d’insolvència). Aquest procediment d’insolvència únic s’aplica obligatòriament a tots els deutors que entrin dins el concepte legal de microempresa.

El text s’hi refereix com aquelles que a la data de tancament del balanç hagin emprat durant l’any anterior a la sol·licitud d’inici del procediment especial «una mitjana de menys de deu treballadors i tinguin un volum de negoci anual inferior a set-cents mil euros o un passiu inferior a tres-cents cinquanta mil euros segons els darrers comptes tancats l’exercici anterior».

D’altra banda, modifica el procediment de segona oportunitat, que amplia la relació de deutes exonerables i introdueix la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, «permetent així que conservi el seu habitatge habitual i actius empresarials». L’exoneració de deutes del dret públic queda subjecta a certs límits i «només es pot produir en la primera exoneració del passiu insatisfet, no en les successives».

A més, la llei també redueix els terminis del procediment concursal i facilita «l’aprovació d’un conveni quan l’empresa sigui viable i una liquidació ràpida quan no ho sigui».