PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Els socis i sòcies d'una cooperativa són el component fonamental de tota cooperativa i són els que aporten a l'empresa la seva activitat cooperativitzada que varia en funció de la classe de cooperativa.
Poden ser persones sòcies d'una cooperativa les persones físiques i les jurídiques, públiques o privades. La llei defineix diversos tipus de persones sòcies, essent els més comuns els que es presenten a continuació:

Quan el que es cooperativitza (el que s'aporta al conjunt, a la cooperativa) és el treball, parlem de socis treballadors (en el cas de les cooperatives de treball associat) i socis de treball (en el cas de la resta de cooperatives, que no siguin de treball associat). D'altra banda, els socis de consum cooperativitzen el seu ús o consum de productes, béns i/o serveis.

El soci col·laborador, persona física o jurídica, és aquell que sense participar directament en l'activitat cooperativitzada principal, contribueix a la consecució de l'objecte social de la cooperativa.

També trobem als socis excedents que són els que temporalment han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa, per causa justificada.

La vinculació de la persona sòcia a la cooperativa és indefinida. La llei de cooperatives de Catalunya regula el procés d'admissió i baixa, la disciplina social, així com els drets i obligacions dels socis.


Particularitats dels socis de les cooperatives de treball associat:
Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat són persones físiques, com a mínim tres, i es denominen, com hem comentat anteriorment, socis treballadors. Aquests associats, a través de l'aportació del seu treball a temps complert o parcial, realitzen una activitat econòmica o professional per produir béns o serveis a terceres persones.

La relació dels socis treballadors amb la cooperativa és societària, no laboral. Per aquest motiu es determinarà un contracte societari i no pas un contracte laboral. Tanmateix, pel fet que les persones sòcies presten el treball cal que es tinguin en compte diversos aspectes, com són:

 • La regulació de l'estatut professional de la persona sòcia. Per estatuts socials, reglament de règim intern o per acords en l'assemblea general, s'ha de considerar i regular, com a mínim, les qüestions següents:
  • La forma d'organització del treball.
  • La mobilitat funcional i geogràfica.
  • La classificació professional.
  • El règim de festes, vacances i permisos.
  • La jornada, els torns i el descans setmanal.
  • Les causes de suspensió o extinció de la prestació laboral.
  • Les bestretes societàries i els retorns cooperatius.
  • Els altres drets i obligacions que es decideixin en matèria de prestació de treball.

En algun d'aquests supòsits caldrà veure si la llei determina uns mínims normatius a considerar.

 • Les normes de disciplina social relacionades amb la prestació del treball, a banda de les que han d'observar com a socis.
 • L'aplicació de la legislació competent i vigent per a determinades situacions (successions d'empresa, causes de suspensió de la prestació de treball, reducció o cessació de la prestació de treball...)