PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

La Confederació de Cooperatives de Catalunya

Què és la Confederació?

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l'Administració.

Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i corresponsabilitat i segueix els valors definidors de l'ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

 

La nostra missió és ser l'òrgan representatiu i d'interlocució del conjunt del cooperativisme català i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.

Tenim com a prioritats promoure i donar a conèixer la realitat cooperativa, defensar els interessos del cooperativisme i promocionar projectes d'interès comú per al moviment cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

La nostra visió és ser constructors d'una imatge que ressalti els valors que fan del cooperativisme un model econòmic i social sostenible. Ser una organització que ofereixi serveis, amb criteris d'optimització de recursos, a les federacions tot impulsant la seva actuació. Generadors de projectes innovadors, que neixen del treball conjunt de les federacions i la Confederació, impulsors del model cooperativista. Ser reconeguda com a agent economicosocial per tal de promoure els principis del nostre model d'empresa. Dotada d'una estructura adient per poder assolir els seus objectius amb capacitat d'actuació polivalent. Desenvolupant aquesta visió en el marc d'una gestió socialment responsable.

 

Normativa d'aplicació i estatuts socials

CoopCat es regeix per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. En concret, l'entitat queda regulada al Títol II, de les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, articles 145, 146 i 148. També li és d'aplicació la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Altrament, els estatuts socials marquen el funcionament intern de l'organització.

 

Responsabilitat social empresarial

L'Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya de 2006 va aprovar la política de responsabilitat social de l'organització, que implica la manifestació i adopció de tot un seguit de voluntats i compromisos vinculats a la responsabilitat social que s'integren en el nucli de l'estratègia d'actuació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Així mateix, la Confederació de Cooperatives de Catalunya compta amb un responsable d'RSE que vetlla pel compliment d'aquesta política de responsabilitat social, per a l'elaboració dels processos que se'n deriven i l'avaluació dels seus resultats.

 

Política de responsabilitat social empresarial de la Confederació de Cooperatives de Catalunya:

Pel que fa a la dimensió relacional externa, aquesta política es manifesta a partir dels set principis cooperatius, que per si mateixos ja són valors de responsabilitat social, adaptant i aplicant la seva essència a la naturalesa de la Confederació.

Principis

Els principis cooperatius són pautes mitjançant els quals es posen en pràctica els valors. L'adaptació d'aquests principis en una organització de representació del moviment cooperatiu com la Confederació, en la que es vincula de forma natural el desenvolupament i l'impuls d'aquests principis amb els de la responsabilitat social, es concreta en els següents compromisos i línies d'actuació:

Primer Principi: adhesió voluntària i oberta→ La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa al cooperativisme català a través del conjunt de les federacions generals de cooperatives catalanes que s'hi han adherit de forma voluntària i estarà oberta a qualsevol federació que, acomplint la normativa legal, pugui sorgir en el futur, essent l'Assemblea de la Confederació qui en darrer terme adopti la resolució pertinent. Les federacions generals de cooperatives de Catalunya acceptaran les responsabilitats i els compromisos que suposen ser membres del Consell Rector de la Confederació i que es recolliran en els seus estatuts socials.

Segon Principi: gestió democràtica → La Confederació de Cooperatives de Catalunya estarà al servei de les federacions generals de cooperatives que la integren i aquestes, a través de les persones representants en el Consell Rector, treballaran activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i la presa de decisions, sota el principi de cada federació un vot. Les persones representants de les federacions a la Confederació seran persones escollides democràticament pels Consells Rectors de cada federació.

Tercer Principi: participació econòmica → Les federacions generals de cooperatives catalanes contribuiran equitativament al capital econòmic de la Confederació mitjançant les quotes d'ingrés o periòdiques que estableixi anualment l'Assemblea. L'aplicació d'excedents disponibles serà decisió de l'Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i en virtut del que especifiquen els seus estatuts socials en relació amb els òrgans que decidiran la destinació i aplicació del seu capital econòmic.

Quart principi: autonomia i independència → La Confederació de Cooperatives de Catalunya mantindrà, al marge dels acords que pugui establir amb altres organismes públics i privats, el seu caràcter d'organisme autònom i independent. En aquesta mateixa línia, si aconsegueixen capital de fons externes, ho farà en termes que assegurin el control democràtic per part dels membres de la Confederació i mantinguin l'autonomia de l'organització.

Cinquè principi: educació, formació i informació → Un dels eixos principals de la missió de la Confederació de Cooperatives de Catalunya és la divulgació i promoció del cooperativisme. En conseqüència, la Confederació impulsarà i donarà suport a totes aquelles actuacions vinculades amb l'educació la formació i la informació al voltant del moviment cooperativista.

Sisè principi: cooperació entre cooperatives → La dinàmica de relació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i de les federacions generals de cooperatives catalanes es basa en la generació d'accions d'intercooperació. En aquest marc, la Confederació servirà a les federacions de la manera més eficaç possible i enfortirà el moviment cooperatiu amb el seu treball conjunt i cooperador, així com en la intecooperació amb altres organitzacions que es consideri convenient.

Setè principi: interès per la comunitat → La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa a un tipus d'organitzacions que, a més de tenir el propòsit de satisfer la situació econòmica i social de les persones sòcies, també pretén millorar la situació econòmica i social de l'entorn comunitari. Per tant, totes les actuacions de la Confederació comportaran per si mateixes un compromís amb el desenvolupament local i ho farà des d'una vessant de desenvolupament sostenible.

En l'àmbit de la gestió interna i l'actuació quotidiana, la política de responsabilitat social s'ha fonamentat en el compromisos des del triple vector: econòmic, ambiental i social.

Vector econòmic

 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya basarà la seva activitat en termes de planificació estratègica a llarg termini, d'anàlisi de resultats i de la seva evolució, de sistemes de gestió que permetin assegurar la qualitat i la millora contínua, tant des del punt de vista de la gestió empresarial com de la gestió del capital. Així mateix, destinarà recursos i capacitat directiva a programes i actuacions innovadores per desenvolupar la seva missió i aconseguir la seva visió.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya prioritzarà en les seves relacions comercials a empreses del territori, en el nostre cas del territori català, amb independència que aquest criteri de priorització suposi un cost addicional respecte a altres empreses de fora del territori de Catalunya. Així mateix dins aquesta priorització territorial, escollirà les empreses d'economia social pel seu caràcter d'empreses que afavoreixen el desenvolupament local de la seva comunitat.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya seguirà en les seves accions de comunicació, tant en el seu si com les dirigides a la societat en general, criteris d'informació transparent, responsable i coherent amb els principis anteriorment esmentats.

Vector ambiental

 • La Confederació de Cooperatives Catalunya s'informarà i es formarà en aquelles matèries mediambientals en les què la seva activitat hi tingui una incidència directa i indirecta, establint un compromís explícit en la gestió i els processos susceptibles de ser millorats: gestió de residus, de l'aigua i de l'energia.

Vector social

 • La Confederació de Cooperatives Catalunya, més enllà del que recullen el seus estatuts, treballarà pel màxim desenvolupament de la seva democràcia interna.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya promourà la generació de canals d'informació i de comunicació que comportin un flux d'informació transparent de l'organització, així com la participació activa de les persones per millorar els diversos àmbits d'actuació de l'organització.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya, en la seva dimensió interna, enfortirà els processos de diàleg i col•laboració amb els seus grups d'interès, promovent un àmbit de treball i d'interrelació transparent i proper.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya promourà la formació i el desenvolupament personal de les persones treballadores de l'organització possibilitant l'accés a la formació que suposi una millora en el seu desenvolupament professional, d'acord a uns objectius a llarg termini consensuats entre la persona i la direcció de l'organització.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya afavorirà sistemes oberts que fomentin la contractació en igualtat d'oportunitats d'homes i dones, de majors de 45 anys, de persones amb discapacitats, de joves en recerca de la primera feina o de persones incloses en programes d'integració social.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya es compromet a millorar les accions i polítiques vinculades a la seguretat i higiene en el treball.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya fomentarà l'estabilitat laboral de les persones treballadores entenent que aquesta estabilitat incidirà directament en la seva qualitat i benestar de vida.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya promourà mesures de conciliació de vida personal i laboral, i establirà l'índex de satisfacció en relació a les mateixes.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya prioritzarà les empreses proveïdores i contractades que adoptin un compromís de gestió responsable social i mediambientalment.
 • La Confederació de Cooperatives de Catalunya refusa qualsevol tipus d'activitat comercial, o d'una altra naturalesa, en què directa o indirectament es promogui el treball infantil obligatori i forçós, així com l'incompliment dels drets humans.