PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Els òrgans socials bàsics d'una cooperativa són: l'assemblea general, el consell rector, la direcció i l'interventor de comptes. A banda, també existeix la figura de l'auditor de comptes, alhora que poden haver òrgans voluntaris com el comitè de recursos.

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, està integrada per totes les persones sòcies i és l'òrgan d'expressió de la voluntat social. Els acords que es prenen de compliment obligat per a tots els socis. L'assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. L'ordinària es reunirà necessàriament una vegada a l'any amb les funcions d'examinar la gestió efectuada pel consell, aprovació, si escau, dels comptes anuals i l'aplicació de resultats. La resta d'assemblees tenen la consideració d'extraordinàries.

El consell rector, integrat per unes quantes persones sòcies escollides per l'assemblea, és l'òrgan de representació i govern de la societat i vetlla pel correcta desplegament de les directrius establertes en l'assemblea general.