PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Les cooperatives de l'estat espanyol tenen un règim tributari propi i específic, Llei 20/1990 sobre el règim fiscal de les cooperatives. En quasi bé tots els països del món, les cooperatives gaudeixen de protecció fiscal, encara que al llarg del temps les polítiques fiscals i econòmiques globals han provocat una disminució i quasi desaparició de les exempcions fiscals vinculades a la protecció fiscal.

La llei fiscal, de les cooperatives, de l'estat espanyol classifica a les cooperatives en diversos nivells de protecció fiscal, les quals han de complir un seguit de requisits per mantenir i, per tant, no perdre els beneficis fiscals atorgats per ser empreses socials de base col·lectiva, no especulativa.

La llei fiscal, per tant, determina tres nivells diferents de protecció fiscal en què atorga diversos beneficis fiscals aplicables en funció del grau de protecció. Els nivells de protecció són els següents:

  1. Cooperatives fiscalment no protegides, grau de protecció baix: aplicable a aquelles cooperatives que han incorregut en alguna de les 16 circumstàncies que preveu l'article 13 de la llei i, per tant, han perdut la consideració de 'cooperativa fiscalment protegida'. Aquestes, malgrat haver de tributar al tipus general de l'impost mantenen especificitats reconegudes en matèria d'impost sobre societats. La pèrdua de protecció fiscal no és definitiva ni perpètua, sinó que subsisteix mentre persisteixi la circumstància tipificada com a causa de pèrdua de la protecció que un cop esmenada es torna a recuperar la protecció sense necessitat de cap declaració expressa en aquest sentit per part de l'Administració.
  2. Cooperatives fiscalment protegides, grau de protecció mitjà: aplicable a totes les cooperatives, pel sol fet de ser-ho, sempre que no incorrin en cap causa de pèrdua de protecció fiscal.
  3. Cooperatives especialment protegides, grau màxim de protecció: aplicable només a cooperatives de treball associat, agràries, d'explotació comunitària de la terra, del mar i de consumidors i usuaris, quan compleixen un seguit de requisits marcats per la llei fiscal.