PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Aquests tipus de cooperatives són de primer grau i, alhora, representen una forma de d'intercooperació, ja que són societats que agrupen altres formes jurídiques amb l'objectiu general de millorar les rendes dels seus associats.

 

Cooperativa agrària

Les cooperatives agràries són alhora societats de persones i empreses. Els agricultors i ramaders s’agrupen en cooperatives, les quals són una prolongació de les seves explotacions, en el sentit que els permet gestionar en comú el seu input de producció, la maquinària, la transformació del producte i la valoració de la seva producció, tot plegat amb l’objectiu d’optimitzar la renda.

 

L'entramat cooperatiu agrari a Catalunya ha constituït i constitueix un pilar fonamental per al desenvolupament tècnic, econòmic, social i d'equilibri territorial del país; i que contribueix a la seva competitivitat, sostenibilitat i continuïtat a llarg termini, promovent i potenciant la generació de riquesa, en benefici i satisfacció dels seus socis, i la millora de l'entorn i del territori.
Actualment, tendeixen a agrupar-se en cooperatives de segon grau, a fusionar-se o a establir convenis intercooperatius per tal d'incrementar el valor afegit del seu producte. Cal tenir molt present les seccions de crèdit que algunes integren en el desenvolupament econòmic i social local.

 

 

Cooperatives de serveis

Empreses que aglutinen petits i mitjans empresaris, professionals, comerciants, transportistes, artesans en totes les seves àmplies branques o sectors d’activitat per potenciar conjuntament uns serveis que ajudin a millorar-ne la gestió. És una branca cooperativa d’importància estratègica per un país com el nostre, el qual enregistra uns alts índex d’iniciatives empresarials d’autònoms i d’empresa familiar. Les cooperatives de serveis són un instrument clau de supervivència del petit negoci que permet coordinar el treball en xarxa entre una sèrie d’empreses dins un mateix sector d’activitat, de manera que es creen les sinèrgies necessàries perquè l’output resultant del conjunt (cooperativa) sigui superior al que s’obtindria amb la simple suma de cadascun dels resultats que aconseguirien els empresaris o treballadors autònoms per separat (socis).

 

A Catalunya, aquestes cooperatives de petits i mitjans empresaris/es i professionals en diferents àmbits d'activitat econòmica: transports, mitjans de comunicació, serveis d'hoteleria i restauració, comerç... que en un entorn cooperatiu poden sumar esforços, reduir despeses i augmentar la seva competitivitat. El cooperativisme de serveis és un instrument clau de supervivència del petit negoci, base de tot el teixit productiu del país, que permet a petits empresaris/es i professionals posar el seu esforç en comú per augmentar el seu grau de competitivitat amb un esperit social i progressista, així com optimitzar la seva gestió empresarial o professional.