PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

2013t3 i1

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Pel que fa a les empreses, durant aquest trimestre, en termes absoluts, s’ha produït un increment net de 14 empreses cooperatives més respecte l’anterior trimestre; l’increment d’empreses es troba en les que cotitzen al règim d’autònoms (creixement de l’1%), en detriment de les que cotitzen al règim general (decreixement de l’1,1%).

2013t2 i2FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Pel que fa a l’ocupació, durant el tercer trimestre d’enguany, ha augmentat en 1.057 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social de l’estat espanyol. D’aquesta manera, la xifra de persones treballadores en les empreses cooperatives se situa en 39.034 (27.883 al règim general i 11.201 al règim d’autònoms).

Aquest creixement del 2,8% de la població ocupada es concentra principalment en les persones que cotitzen al règim general, les quals representen el 71% de l’ocupació. D’entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d’autònoms cap organisme oficial ofereix dades sobre el col·lectiu de persones autònomes en l’empresa cooperativa), el gruix més important està al sector dels serveis (16.678 persones), seguit de la indústria (8.155 persones), la construcció (1.419 persones) i l’agricultura (1.280 persones).

 

2013t2 i3

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Considerant els quatre grans sectors d’activitat, en el tercer trimestre de l’any, han guanyat ocupació tots els sectors excepte el de construcció . Els sectors que més ocupació han guanyat són l’industrial (574 persones més; 7%) i serveis (338 persones més; 2%).

Pel que fa al gènere, creix l’ocupació, tant en homes com en dones. Tanmateix, l’ocupació en dones creix 1,1 punts més i, per edats, la franja que més creix és la de persones entre 40 i 54 anys, seguida de les persones entre els 25 i 39 anys. L’ocupació creix en la població estrangera i en la modalitat de relació laboral indefinida, en detriment de la temporal, així com en la jornada a temps complert en detriment de la jornada a temps parcial.

Altrament, l’ocupació ha disminuït en persones amb antiguitat entre els 6 mesos i 1 any, i entre 1 i 3 anys, mentre que ha augmentat en la resta de possibilitats. La consolidació dels llocs de treball es respon per l’increment de l’antiguitat en les franges d’entre 3 i més de 5 anys de permanència a l’empresa; d’altra banda, l’increment de l’ocupació en la franja d’antiguitat de fins a 6 mesos, respon al treball temporal del sector agrari, principalment.

Els tamanys d’empresa, pel que fa a nombre de persones treballadores, que concentren l’ocupació general són les empreses que tenen entre 51 i 250 persones treballadores. En la resta de tamanys, inclòs el d’empreses amb més de 250 persones treballadores, han perdut ocupació.

 

Notable recuperació de l’ocupació

En termes absoluts, durant aquest tercer trimestre hi ha hagut un bon augment en l’ocupació, i pel que fa a les variacions interanuals apunten a una millora del creixement del cooperativisme amb senyals de recuperació dels nivells d’ocupació que hi havia abans de la crisi.

2013t2 i4

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

 

2013t2 i5

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013t2 i4

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

2013t2 i5

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013t2 i4

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

En dades absolutes, respecte al mateix període de l’any anterior, trobem un total de 35 empreses cooperatives menys, procedents del règim general, però la dada important és que hi ha 488 llocs de treball més, en ambdós règims de cotització. Parlem doncs d’un decreixement relatiu del 0,7% en les empreses i un creixement relatiu rellevant de l’1,9% en l’ocupació.

El creixement de l’ocupació es concentra, tant en les persones que cotitzen al règim general de la seguretat social com en  les persones cotitzants al règim d’autònoms, les quals han crescut respecte al mateix període de l’any anterior (284 i 204 persones més respectivament). Mentre que per les persones al règim general no disposem de més dades d’anàlisi, l’increment de persones autònomes sí sabem que es concentra en les persones sòcies, bé a través de cooperatives de nova creació bé perquè han passat de ser persones treballadores a persones sòcies en cooperatives ja existents.

2013t2 i6

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Respecte al mateix període de l’any anterior i considerant els quatre grans sectors d’activitat, d’entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d’autònoms, com ja hem dit, cap organisme oficial ofereix dades sobre el col·lectiu de persones autònomes en l’empresa cooperativa), la pèrdua d’ocupació es concentra en la construcció (-9,6%) i han guanyat ocupació els sectors de l’agricultura, els serveis i la indústria.

Pel que fa al gènere, en els homes es concentra la totalitat de la pèrdua d’ocupació (-1,4%), mentre que en les dones s’ha guanyat quota d’ocupació (3,9%). Per edats, malauradament, el col·lectiu més perjudicat és el jovent, doncs la pèrdua d’ocupació es dóna en les persones menors de 25 anys i en les que tenen entre 25 i 39 anys; per contra, ha augmentat l’ocupació entre les persones amb edats a partir dels 40 anys en amunt. Segons la nacionalitat, la població estatal concentra tota la pèrdua d’ocupació (-1,7%).

Altrament, la relació temporal i la jornada a temps complert han disminuït (-9,8% i -3%, respectivament) en benefici de la jornada a temps parcial i la contractació indefinida (18,4% i 4% respectivament). Per bé que caldria una anàlisi detallada de la situació, de la qual no disposem de dades suficients, aquesta darrera informació ens podria aportar, en termes generals, que hi ha hagut una distribució o repartiment del treball a favor de mantenir i incrementar lleugerament l’ocupació.

Pel que fa a l’antiguitat, la pèrdua d’ocupació es concentra en les persones que mantenien una relació amb l’empresa inferior als 6 mesos fins a un any, en la resta de franges l’ocupació ha augmentat, per tant parlem que s’han consolidat llocs de treball, bé per incorporació de persones sòcies en cooperatives de nova creació, bé perquè han passat de ser persones contractades a persones sòcies en el cas de cooperatives ja existents.

Per últim, pel que fa a l’ocupació en relació al tamany de les empreses, la pèrdua de llocs de treball es concentra en les empreses a partir de 0 fins a 50 persones treballadores, així com en les empreses d’entre 101 i 250 persones treballadores. Tanmateix, l’increment d’ocupació s’ha concentrat en les empreses amb tamanys entre 51 i 100 persones (21,1%) i en les de més de 250 (36,5%).

 

2013t2 i7FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Sobre la base de les dades exposades, hem de ser optimistes. La variació interanual ens mostra una recuperació dels índex d’ocupació amb una recuperació progressiva dels llocs de treball i del nombre d’empreses (des del tercer trimestre de 2009 al tercer trimestre de 2013, en el moviment cooperatiu s’han liquidat 441 empreses i s’han perdut 121llocs de treball), el moviment cooperatiu està mostrant major resistència a la dura situació que estem vivint; doncs, de tota l’ocupació perduda a Catalunya, des de 2009, el 0,17% procedeix del cooperativisme i el 99,83% de la resta d’empreses.

2013t2 i8

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social i de l'IDESCAT