PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2020
Comunitat Minera Olesana
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Fruits de Ponent
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Celobert
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Som Mobilitat
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Suara
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Taller Àuria
Especial COVID-19
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020

2013 4t 1

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Pel que fa a les empreses, durant aquest trimestre, en termes absoluts, s'ha produït un increment net de 64 empreses cooperatives més respecte el trimestre anterior; l'increment d'empreses es troba principalment en les que cotitzen al règim d'autònoms (creixement de l'1,9%), en detriment de les que cotitzen al règim general on el creixement ha estat més petit (creixement de l'0,2%).

2013 4t 2FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Pel que fa a l'ocupació, durant el tercer trimestre d'enguany, ha augmentat en 115 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social de l'estat espanyol. D'aquesta manera, la xifra de persones treballadores en les empreses cooperatives se situa en 39.149 (27.729 al règim general i 11.420 al règim d'autònoms).

Aquest creixement del 0,3% de la població ocupada es concentra en les persones que cotitzen al règim d'autònoms, les quals representen el 29% de l'ocupació. D'entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d'autònoms cap organisme oficial ofereix dades sobre el col•lectiu de persones autònomes en l'empresa cooperativa), el gruix més important està al sector dels serveis (19.854persones), seguit de la indústria (6.045 persones), la construcció (1.276 persones) i l'agricultura (555 persones).

 

 

2013 4t 3

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Dades de cotitzacions al règim general – excloses les de règim d'autònoms.

 

Considerant els quatre grans sectors d'activitat, en el quart trimestre de l'any, només el sector serveis ha guanyat ocupació, amb un increment del 14,5%.

Pel que fa al gènere, només creix l'ocupació en dones. Per edats, la franja que més creix és la de persones majors de 55 anys, seguida de les persones entre 40 i 54 anys. L'ocupació creix en la població estatal i en la modalitat de relació laboral indefinida, en detriment de la temporal, així com en la jornada a temps parcial en detriment de la jornada a temps complert.

Altrament, l'ocupació ha disminuït en persones amb antiguitat entre els 6 mesos i 1 any, i entre 1 i 5 anys, mentre que ha augmentat en la resta de possibilitats. La consolidació dels llocs de treball es respon per l'increment de l'antiguitat en les franges de més de 5 anys de permanència a l'empresa.

Els tamanys d'empresa, pel que fa a nombre de persones treballadores, que concentren l'ocupació generada són les empreses que tenen entre 0 i 50 persones treballadores, així com en les empreses entre 101 i 250 persones treballadores. En la resta de tamanys, inclòs el d'empreses amb més de 250 persones treballadores, s'ha perdut ocupació.

 

 

Bon tancament d'exercici

En termes absoluts, com ja s'apuntava en les variacions interanuals dels trimestres anteriors s'ha produït una millora del creixement del cooperativisme amb senyals de recuperació dels nivells d'ocupació que hi havia abans de la crisi.

2013 4t 4

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013 4t 5

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013 4t 6

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013 4t 7

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

2013 4t 8

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

En dades absolutes, respecte al mateix període de l'any anterior, trobem un total de 35 empreses cooperatives més, procedents del règim d'autònoms, però la dada important és que hi ha 1.397 llocs de treball més, i en ambdós règims de cotització l'ocupació ha augmentat. Parlem doncs d'un creixement relatiu del 0,7% en les empreses i un creixement relatiu rellevant del 3,7% en l'ocupació.

El creixement de l'ocupació es concentra, tant en les persones que cotitzen al règim general de la seguretat social com en les persones cotitzants al règim d'autònoms, les quals han crescut respecte al mateix període de l'any anterior (1.037 i 360 persones més respectivament). Mentre que per les persones al règim general no disposem de més dades d'anàlisi, l'increment de persones autònomes sí sabem que es concentra en les persones sòcies, bé a través de cooperatives de nova creació bé perquè han passat de ser persones treballadores a persones sòcies en cooperatives ja existents.

 

 

2013 4t 9FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Dades de cotitzacions al règim general – excloses les de règim d'autònoms.

 

Respecte al mateix període de l'any anterior i considerant els quatre grans sectors d'activitat, d'entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d'autònoms, com ja hem dit, cap organisme oficial ofereix dades sobre el col·lectiu de persones autònomes en l'empresa cooperativa), la pèrdua d'ocupació es concentra sobretot en l'agricultura (-55,8%) fet que respon als temporers de les collites estacionals, en la construcció (-27%) i la indústria (-19,8%); ha guanyat ocupació el sector de serveis (22,9%).

Pel que fa al gènere, la creació d'ocupació es concentra, tant en homes com en dones, destacant que l'ocupació en dones ha augmentat en 5 punts. Per edats, malauradament, l'únic col·lectiu perjudicat és el jovent, doncs la pèrdua d'ocupació es dóna en les persones menors de 25 anys; per contra, ha augmentat l'ocupació en la resta de franges d'edat. Segons la nacionalitat, la població estrangera concentra més generació d'ocupació (8,1%).

Altrament, la relació indefinida i la jornada a temps complert presenten índex menors (2,4% i 1,2%, respectivament) en benefici de la jornada a temps parcial i la contractació temporal (12,8% i 11% respectivament).

Pel que fa a l'antiguitat, la pèrdua d'ocupació es concentra únicament en les persones que mantenien una relació amb l'empresa d'entre 6 mesos fins a un any; en la resta de franges l'ocupació ha augmentat; per tant, parlem que s'han consolidat llocs de treball, bé per incorporació de persones sòcies en cooperatives de nova creació, bé perquè les persones han passat de ser persones contractades a persones sòcies en el cas de cooperatives ja existents.

Per últim, pel que fa a l'ocupació en relació al tamany de les empreses, la pèrdua de llocs de treball es concentra en les empreses a partir de 0 fins a 5 persones treballadores, així com en les empreses d'entre 11 i 25 i entre 51 i 100 persones treballadores. Tanmateix, l'increment d'ocupació s'ha concentrat en les empreses amb tamanys entre 6 i 10 persones (7,8%), en les d'entre 26 i 50 persones (52,6%) i en les de més d'entre 101 i 250 (13,3%) i de més de 250 persones (7,7%).

 

2013 4t 10FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Dades de cotitzacions al règim general – excloses les de règim d'autònoms.

 

Sobre la base de les dades exposades, hem de ser optimistes. La variació interanual ens mostra una recuperació dels índex d'ocupació amb una recuperació progressiva dels llocs de treball i del nombre d'empreses (des del quart trimestre de 2009 al quart trimestre de 2013, en el moviment cooperatiu s'han liquidat 195 empreses i s'han perdut 396 llocs de treball), el moviment cooperatiu està mostrant major resistència a la dura situació que estem vivint; doncs, de tota l'ocupació perduda a Catalunya, des de 2009, el 0,15% procedeix del cooperativisme i el 99,85% de la resta d'empreses.

2013 4t 11

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social i de l'IDESCAT