PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Durant aquest trimestre, en termes absoluts, hi ha 62 empreses cooperatives menys respecte l'anterior trimestre; per bé que durant els tres primers mesos de 2013 s'ha creat una cooperativa més que el mateix període de l'any passat i se n'han tancat les mateixes, 3 empreses.

2013t1 i1

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

2013t1 i2

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 


L'ocupació, en el primer trimestre d'enguany, ha disminuït en 833 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social de l'estat espanyol. D'aquesta manera, la xifra de persones treballadores en les empreses cooperatives se situa en 36.919 (25.931 al règim general i 10.988 al règim d'autònoms).

La població ocupada en empreses cooperatives és un 2% inferior a de fa un any. D'entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d'autònoms cap organisme oficial ofereix dades sobre el col•lectiu de persones autònomes en l'empresa cooperativa), el gruix més important està al sector serveis (18.229 persones), seguit de la indústria (5.860 persones), la construcció (1.322 persones) i l'agricultura (519 persones).
Considerant els quatre grans sectors d'activitat, en el primer trimestre de l'any, només ha guanyat ocupació el sector serveis (2.081 persones més; 0,13%).

 

2013t1 i3FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social


Respecte l'any anterior, l'ocupació femenina ha augmentat i per edats, destaca l'increment d'ocupació a partir dels 40 anys en endavant. Aquest augment d'ocupació s'ha donat en cooperatives de mitja i gran dimensió (entre 51 i 100 persones treballadores i en empreses de més de 250 persones treballadores). Ha augmentat la contractació indefinida i la jornada a temps parcial i aquest augment es concentra únicament en la població estatal.

Respecte el trimestre anterior, l'ocupació masculina és la que més cau i, per edats, la franja que més cau és la d'homes entre els 25 i 39 anys. L'ocupació també cau) en les contractacions indefinides i temporals, però augmenta l'ocupació en la jornada a temps parcials en detriment de la jornada a temps complert. Altrament, l'ocupació únicament ha disminuït en persones amb antiguitat inferior als 6 mesos mentre que ha augmentat en la resta de possibilitats (les quals van a partir dels 6 mesos fins a més de 5 anys d'antiguitat) i, per tant, estem parlant de consolidació de llocs de treball. Tots els tamanys d'empresa, pel que fa a nombre de persones treballadores, ha disminuït l'ocupació, excepte aquelles empreses que tenen entre 51 i 100 persones treballadores i en les de més de 250 persones treballadores. Per últim, pel que fa a sectors d'activitat, el sector indústria és el que ha perdut més ocupació, seguida del de la construcció i l'agrari; el sector serveis és l'únic que ha generat ocupació (9,8% més).

2013t1 i4

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social