PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

  • Escrit per Coop_Cat
  • 25 febr

L'activitat econòmica de les cooperatives catalanes, en termes absoluts, fa una petita remuntada de resultats durant el primer semestre de 2012, pel que fa a creació d'empreses i generació d'ocupació.

 

L'ocupació cooperativa dibuixa diverses realitats, ja que els associats que hi treballen poden escollir el règim de cotització. Per tant, ens trobem en cooperatives que figuren en el règim d'autònoms i d'altres en el general de la seguretat social.

Consegüentment, les societats cooperatives en règim d'autònoms dibuixen una realitat diferent a les societats cooperatives al règim general de la seguretat social, mentre les primeres presenten una mitjana de 3,5 llocs de treball, les segones la presenten de 14,5 principalment en el sector indústria i serveis.

 

Segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social (MESS), durant el primer semestre d'enguany comptem amb un creixement net de 52 noves cooperatives operant a Catalunya (126 cooperatives creades i inscrites al règim d'autònoms front 74 cooperatives dissoltes i que estaven enregistrades al règim general de la seguret social) i un total net de 145 persones més vinculades al cooperativisme (435 altes al règim d'autònoms front 290 baixes al règim general de la SS).

Pel que fa a l'anàlisi del sector d'activitat i el perfil de les persones associades a la cooperatives enregistrades al règim d'autònoms, no disposem de més informació per poder fer una fotografia del moviment cooperatiu, per bé que és el perfil que ha crescut més positivament en aquest període.

 

Pel que fa a les cooperatives donades d'alta en el règim de la seguretat social, sí disposem d'algunes dades que ens permeten fotografia la realitat cooperativa d'aquest col·lectiu.

Les cooperatives enregistrades en el règim general de la seguretat social han sofert una davallada neta de 290 persones (262 llocs de treball creats front 552 llocs de treball perduts) i 74 societats. Els sectors d'activitat que concentren la pèrdua de llocs de treball són, principalment, la construcció i els serveis, i en menor impacte la indústria. L'agricultura, en canvi, ha augmentat l'ocupació.
El col·lectiu més perjudicat en la pèrdua de treball són les dones, per bé que representen el 45,8% de l'ocupació en aquest règim de cotització.

 

Una altra observació que podem apuntar de les dades del MESS és que la pèrdua de llocs de treball es concentra únicament en la població estrangera; característica que possiblement ens marqui més aviat un retorn al país d'origen pel fet que l'activitat empresarial no dóna suficient cobertura com per romandre aquí.

 

La pèrdua d'ocupació, d'altra banda, es concentra en les cooperatives de tamanys d'entre 6 i 25 persones i en cooperatives d'entre 101 i250 persones. En canvi, en les cooperatives de tamanys entre les 26 i 100 persones i en les de més de 250 persones han augmentat lleugerament l'ocupació. La temporalitat, en la relació laboral, ha incrementat lleugerament i es destaca la jornada complerta, disminuint significativament la jornada a temps parcial.

 

Altrament la pèrdua d'ocupació es concentra en persones que tenien una antiguitat laboral menor als sis mesos i també en persones amb antiguitat laboral menor en la franja de l'1 als 5 anys d'antiguitat; en canvi, ha augmentat l'ocupació en les persones amb un antiguitat superior als 5 anys i la franja entre els 6 mesos i 1 any (consolidació de treballadors); amb aquestes darreres dades acumulades es mostra que les cooperatives no només han consolidat llocs de treball sinó que han fet creació neta d'ocupació. Per últim, podem comentar que la franja d'edat que concentra major pèrdua en llocs de treball és la de 25 a 39 anys.

 

Com a conclusió, podem determinar que hi ha hagut creació neta, tant de cooperatives com de llocs de treball durant aquest primer semestre de l'any i un creixement net en la cotització al règim d'autònoms en detriment al general de la seguretat social.
La pèrdua de llocs de treball, tal i com hem apuntat anteriorment, se centra en el col·lectiu de població estrangera, aspecte que ens pot determinar que s'hagi optat per un retorn al país d'origen motivat pel fet que l'activitat empresarial no és suficient per cobrir les seves necessitats.

Altrament, les empreses de més dimensió han pogut generar ocupació i alhora consolidar llocs de treball.
Una altra observació és l'augment de la relació laboral temporal en detriment de la relació indefinida, per bé que aquesta darrera representa un 81,4% de la relació laboral. Això dóna resposta a que el sector que ha creat més ocupació sigui l'agricultura, ja que és aquest sector el que concentra major relació laboral temporal i que sigui el col•lectiu d'homes el que ha tingut augment d'ocupació.

Esperem que les dades del segon semestre de l'any presentin dades absolutes, almenys, com les del període actual, això voldrà dir que no estem reculant i més tenint en compte que tenim un gruix important d'ocupació i empreses en règim d'autònoms que no podem analitzar ni determinar en quins sectors són essencials; tanmateix, els nostres desitjos són poder oferir dades molt més optimistes.