PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

  • Escrit per Coop_Cat
  • 25 febr

L'activitat econòmica de les cooperatives catalanes, en termes absoluts, segueix una constant de creixement durant els tres primers trimestres de l'any 2012, pel que fa a creació d'empreses i generació d'ocupació.

 

Les cooperatives catalanes tenen un molt bon comportament si les comparem amb les dades globals de l'estat espanyol. Mentre a Catalunya hi ha hagut una creació neta de 35 societats cooperatives, a l'estat espanyol hi ha hagut un decreixement net de 419 societats. Pel que fa a l'ocupació, Catalunya ha generat 647 llocs de treball nets i l'estat espanyol ha perdut 21.530 llocs de treballs, per bé que n'han creat 70.

 

L'ocupació cooperativa dibuixa diverses realitats, ja que els associats que hi treballen poden escollir el règim de cotització. Per tant, ens trobem en cooperatives que figuren en el règim d'autònoms i d'altres en el general de la seguretat social.

 

Consegüentment, les societats cooperatives en règim d'autònoms dibuixen una realitat diferent a les societats cooperatives al règim general de la seguretat social, mentre les primeres presenten una mitjana de 3,5 llocs de treball, les segones la presenten de 16,8 principalment en el sector indústria i serveis.

 

Segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social (MESS) a 30 de setembre de 2012, durant aquest període comptem amb un creixement net de 35 noves cooperatives operant a Catalunya (141 cooperatives creades i inscrites al règim d'autònoms front 106 cooperatives dissoltes i que estaven enregistrades al règim general de la seguret social) i un total net de 647 persones més vinculades al cooperativisme (494 altes al règim d'autònoms i 166 altes al règim general de la SS front 13 baixes produïdes al règim general de la SS).

Pel que fa a l'anàlisi del sector d'activitat i el perfil de les persones associades a la cooperatives enregistrades al règim d'autònoms, a banda d'indicar que hi ha 3.141 societats cooperatives en aquest règim amb un total de 10.997 persones i que s'han creat 494 nous llocs de treball, no disposem de més informació per poder fer una fotografia del moviment cooperatiu, malgrat ser el perfil que ha crescut més positivament en aquest període, alhora que concentra el major nombre de societats cooperatives.

 

Pel que fa a les cooperatives donades d'alta en el règim de la seguretat social, sí disposem d'algunes dades que ens permeten fotografia la realitat cooperativa d'aquest col·lectiu. A 30 de setembre de 2012, trobem 1.638 cooperatives enregistrades en aquest règim amb un total de 27.549 persones. En les dades acumulades fins el tercer trimestre de l'any passat, observem gratament com les cooperatives enregistrades en el règim general de la seguretat social trenquen la tendència negativa del primer semestre de l'any passat, quan va haver-hi una davallada neta de 290 persones, en canvi ara observem que s'han creat 153 llocs de treball nets (166 noves altes a la SS front 13 baixes).

 

El sector d'activitat que concentra la pèrdua de llocs de treball és el de la construcció i, consegüentment augmenta en el sector de l'agricultura, la indústria, i els serveis, essent aquests dos darrers els que més concentren l'augment d'ocupació; en canvi, l'estat espanyol concentra la major pèrdua de llocs de treball en el sector industrial i el de serveis.

 

El col·lectiu més perjudicat en la pèrdua de treball són els homes, els quals representen el 53,8% de l'ocupació en aquest règim de cotització front el 46,2% representat per les dones. És important observar la poca diferència que es dóna entre els dos col·lectius, doncs la igualtat d'oportunitats i paritat, en el cooperativisme, són vectors socials molt treballats.

 

Una altra observació que podem apuntar de les dades del MESS és que la pèrdua de llocs de treball es concentra únicament en la població nacional, essent la població estrangera d'aquest règim de cotització la beneficiària dels llocs de treball; característica que possiblement ens marqui la consolidació de les famílies nouvingudes al nostre país i la seva integració al mercat de treball.

 

La pèrdua d'ocupació, d'altra banda, es concentra en les cooperatives de tamanys d'entre 3 a 25 persones i en cooperatives d'entre 101 i 250 persones. En canvi, en les cooperatives de tamanys entre les 26 i 100 persones i en les de més de 250 persones han augmentat l'ocupació. Pel que fa a l'estat espanyol, la pèrdua d'ocupació es concentra en tots els tamanys, a excepció de les empreses entre 101 i 250 persones que és on es concentren els 70 llocs de treball creats durant aquests tres primers trimestres de l'any.

 

La temporalitat, en la relació laboral, ha incrementat lleugerament i es destaca la jornada complerta, disminuint significativament la jornada a temps parcial.

 

Altrament la pèrdua d'ocupació es concentra en persones que tenien una antiguitat laboral menor als sis mesos i també en persones amb antiguitat laboral menor en la franja de l'1 als 5 anys d'antiguitat; en canvi, en la franja on ha augmentat l'ocupació és en el de les persones amb un antiguitat superior als 5 anys i amb les d'una antiguitat entre els 6 mesos i 1 any (consolidació de treballadors); amb aquestes darreres dades acumulades es mostra que les cooperatives no només han consolidat llocs de treball sinó que han fet creació neta d'ocupació. Per últim, podem comentar que la franja d'edat que concentra major pèrdua en llocs de treball és la de 25 a 39 anys i menors de 25 anys.

 

Com a conclusió, podem determinar que hi ha hagut creació neta, tant de cooperatives com de llocs de treball durant aquests tres primers trimestres de 2012 i s'ha trencat la tendència negativa de baixes al règim de la seguretat social, ja que la creació neta es dóna, tant en les cotitzacions al règim d'autònoms com al general de la seguretat social.

 

La pèrdua de llocs de treball, tal i com hem apuntat anteriorment, se centra en el col·lectiu de població nacional i del sector de la construcció.
Altrament, les empreses de més dimensió han pogut generar ocupació i alhora consolidar llocs de treball.

 

Una altra observació és l'augment de la relació laboral indefinida en detriment de la relació temporal. Això és una bona dada, ja que ens posa de manifest que l'augment d'ocupació no s'ha donat pel període vacacional d'estiu, sinó que l'ocupació creada s'ha generat, desitgem, per quedar-se.

 

Esperem que les dades que puguem presentar pel tancament de 2012 presentin dades absolutes, almenys, com les del període actual, això voldrà dir que no estem reculant i més tenint en compte que tenim un gruix important d'ocupació i empreses en règim d'autònoms que no podem analitzar ni determinar en quins sectors són essencials; tanmateix, els nostres desitjos són poder oferir dades molt més optimistes.