5 Mar lr

Transparència

Retribucions, indemnitzacions i dietes

 

Consell Rector

Els càrrecs de consell rector (art.8.2 b dels estatuts) no tenen assignada cap retribució ni tenen atorgat cap crédit de l´entitat per l'exercici dels seus càrrecs. Tanmateix, els membres del Consell Rector, conjuntament, han percebut durant el 2018 la quantitat de 4.147 euros en concepte d'indemnització com a conseqüència de les despeses originades en l’exercici del càrrec.

 

Personal laboral

Referent a la plantilla, actualment hi ha dues persones contractades: un director i una tècnica.

El 2018, l’índex de rotació resultant és del 0% i la mitjana de permanència a l’empresa és de 9 anys. Al llarg de l’any no s'han produït baixes laborals. No hi ha, en plantilla, persones que presentin algun tipus de discapacitat. A CoopCat tenim incorporada una política d’igualtat d’oportunitats, tant en la selecció, promoció i formació com en la retribució econòmica.
En els salaris base, segons categoria professional, no hi ha cap tipus de diferència salarial per raó de sexe. Mentre que el salari mínim, en la comunitat local, se situa en 9.080,4 euros, CoopCat durant el 2016, aplicà l’establert en el conveni d’oficines i despatxos. La diferència salarial entre el sou més baix i el sou més alt presenta una relació del 2, proporció equilibrada en criteris de responsabilitat empresarial, i la despesa salarial de 2018 ha estat de 107.708 euros. El personal laboral ha percebut 589,10 euros en concepte de despeses derivades de l'activitat de l'organització.
No s’ofereixen prestacions socials i no hi ha personal representat per organitzacions sindicals independents o altres. Contemplem que les contractacions tinguin un caràcter obert i es regeixin pel conveni sectorial d’oficines i despatxos. El procediment referent a la consulta i negociació d’informació sobre els canvis en les operacions amb el personal, les realitzem en les reunions tècniques o, si s’escau, en el consell rector.

QUI SOM

Descripció de l'organització
[+]

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa interna.
[+]

QUÈ FEM

Funcions i serveis que desenvolupa l'organització.
[+]

ACORDS

Entitats participades i acords amb altres ens.
[+]

NORMATIVA

Marc jurídic i estatuts socials.
[+]

ACCIONS

Pla de Gestió.
[+]

MEMÒRIA

Memòries de sostenibilitat
[+]

ESTADÍSTIQUES

Informació estadística i socioeconòmica
[+]

PRESSUPOST

Recursos econòmics
[+]

RETRIBUCIONS

Retribucions, indemnitzacions i dietes.
[+]

AUDITORIA

Auditoria de comptes.
[+]

CONVENIS

Subvencions i ajudes públiques.
[+]