quisom

[blockquotes]Fundada el 1984, som una organització empresarial sense afany de lucre integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya. [/blockquotes]

Qui som

Missió

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l'Administració, promou i dona a conèixer la realitat cooperativa i vol donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

Visió

La Confederació de Cooperatives de Catalunya serà constructora d'una imatge que ressalti els valors que fan del cooperativisme un model econòmic i social sostenible. Serà reconeguda com a agent econòmic i social, per tal de promoure els principis del nostre model d'empresa. Oferirà serveis, amb criteris d'optimització de recursos, a les federacions i projectes innovadors impulsors del model cooperativista, que neixen del treball conjunt amb les federacions sòcies.

Valors

La Confederació de Cooperatives de Catalunya fonamenta el seu projecte en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i corresponsabilitat i segueix els valors definidors de l'ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

 

 

[tab id="tab" class="" button="nav-tabs"]

[tab_item title="Normativa d'aplicació i estatuts"]

 

CoopCat es regeix per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. En concret, l'entitat queda regulada al Títol II, de les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, articles 145, 146 i 148. També li és d'aplicació la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Altrament, els estatuts socials marquen el funcionament intern de l'organització.

 

[/tab_item]

[tab_item title="Responsabilitat social empresarial"]

 

L'Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya de 2006 va aprovar la política de responsabilitat social de l'organització, que implica la manifestació i adopció de tot un seguit de voluntats i compromisos vinculats a la responsabilitat social que s'integren en el nucli de l'estratègia d'actuació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Així mateix, la Confederació de Cooperatives de Catalunya compta amb un responsable d'RSE que vetlla pel compliment d'aquesta política de responsabilitat social, per a l'elaboració dels processos que se'n deriven i l'avaluació dels seus resultats.

[/tab_item]

[/tab]