quefem

[blockquotes]La Confederació de cooperatives de Catalunya és l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i les organitzacions respectives sotmeses a la Llei 12/2015. 

Com a organització representativa de les cooperatives catalanes i les seves organitzacions, la principal funció de CoopCat és la de vetllar pels interessos del cooperativisme en tots els àmbits.

Aquesta funció es desenvolupa a través de la presència en tot un seguit de comissions, taules i organismes d’interlocució amb les administracions públiques i altres agents socials.[/blockquotes]

Què fem

Representació

CoopCat és present en diferents òrgans consultius, taules i comissions, en les quals es debaten les lleis, els decrets, les accions i les polítiques de les administracions públiques catalanes. Participem en taules i fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica de l’àmbit públic privat. Aprofitem aquests òrgans i instruments d’interlocució amb les administracions per tal de fer valer els interessos de les cooperatives i del moviment cooperatiu.

Un dels òrgans cabdals de participació és el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). El CTESC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Des d’aquest organisme, s’emeten dictàmens sobre normes relacionades amb aquestes matèries. Qualsevol llei o decret del Govern català, d’aquest àmbit, ha de passar forçosament pel CTESC per ser dictaminat. En aquest òrgan, defensem tant els interessos generals com els sectorials de les cooperatives i el moviment cooperatiu. Els socis de CoopCat són informats puntualment de les iniciatives legislatives i són convidats a participar en les deliberacions i preparatius tècnics per als dictàmens.


Defensa dels interessos

A més, CoopCat pren la iniciativa en la defensa dels interessos de les cooperatives i el cooperativisme en àmbits crucials per a la seva competitivitat, a través de la modificació i promoció de normatives i la relació directa i constant amb les administracions, els partits polítics i els grups parlamentaris, així com els mitjans de comunicació i altres agents socials.

Foment del cooperativisme

  • Promoure els valors de les cooperatives i l'aprenentatge col·lectiu en la societat i en tots els cicles de l’ensenyament.
  • Aconseguir un coneixement permanent de la realitat cooperativa de Catalunya mitjançant la implantació dels indicadors estadístics, que ho permetin.

Generació i manteniment de l’ocupació

  • Establir mitjans per facilitar l’accés dels treballadors i treballadores a la propietat dels mitjans de producció.
  • Afavorir la creació de cooperatives, així com la incorporació de persones sòcies.
  • Modificacions legals que permetin la creació de cooperatives en tots els àmbits d’activitat.

Consolidació empresarial

  • Avantatge competitiva en les clàusules socials de les contractacions públiques.
  • Millorar els instruments financers.
  • Disminuir les pressions fiscals de les cooperatives.
  • Afavorir l’enfortiment de la gestió, la intercooperació, la innovació i la internacionalització de les cooperatives.

 

Lideratge

CoopCat ha desplegat, des de la seva existència, diverses actuacions i serveis adreçats, tant a les cooperatives com a les estructures federatives. En l’actualitat, les àrees o eixos sobre els quals se centren les accions de lideratge del moviment cooperatiu i de les cooperatives són: Formació, Intercooperació i Comunicació.