Missió, visió i valors

Què és la Confederació?

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l'Administració.

Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i corresponsabilitat i segueix els valors definidors de l'ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

 

La nostra missió és ser l'òrgan representatiu i d'interlocució del conjunt del cooperativisme català i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.

Tenim com a prioritats promoure i donar a conèixer la realitat cooperativa, defensar els interessos del cooperativisme i promocionar projectes d'interès comú per al moviment cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

La nostra visió és ser constructors d'una imatge que ressalti els valors que fan del cooperativisme un model econòmic i social sostenible. Ser una organització que ofereixi serveis, amb criteris d'optimització de recursos, a les federacions tot impulsant la seva actuació. Generadors de projectes innovadors, que neixen del treball conjunt de les federacions i la Confederació, impulsors del model cooperativista. Ser reconeguda com a agent economicosocial per tal de promoure els principis del nostre model d'empresa. Dotada d'una estructura adient per poder assolir els seus objectius amb capacitat d'actuació polivalent. Desenvolupant aquesta visió en el marc d'una gestió socialment responsable.

 

Normativa d'aplicació i estatuts socials

CoopCat es regeix per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. En concret, l'entitat queda regulada al Títol II, de les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, articles 145, 146 i 148. També li és d'aplicació la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Altrament, els estatuts socials marquen el funcionament intern de l'organització.

 

Responsabilitat social empresarial

L'Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya de 2006 va aprovar la política de responsabilitat social de l'organització, que implica la manifestació i adopció de tot un seguit de voluntats i compromisos vinculats a la responsabilitat social que s'integren en el nucli de l'estratègia d'actuació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Així mateix, la Confederació de Cooperatives de Catalunya compta amb un responsable d'RSE que vetlla pel compliment d'aquesta política de responsabilitat social, per a l'elaboració dels processos que se'n deriven i l'avaluació dels seus resultats.

 

Política de responsabilitat social empresarial de la Confederació de Cooperatives de Catalunya:

Dimensió externa

Pel que fa a la dimensió relacional externa, aquesta política es manifesta a partir dels set principis cooperatius, que per si mateixos ja són valors de responsabilitat social, adaptant i aplicant la seva essència a la naturalesa de la Confederació.

Principis

Els principis cooperatius són pautes mitjançant els quals es posen en pràctica els valors. L'adaptació d'aquests principis en una organització de representació del moviment cooperatiu com la Confederació, en la que es vincula de forma natural el desenvolupament i l'impuls d'aquests principis amb els de la responsabilitat social, es concreta en els següents compromisos i línies d'actuació:

Primer Principi: adhesió voluntària i oberta→ La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa al cooperativisme català a través del conjunt de les federacions generals de cooperatives catalanes que s'hi han adherit de forma voluntària i estarà oberta a qualsevol federació que, acomplint la normativa legal, pugui sorgir en el futur, essent l'Assemblea de la Confederació qui en darrer terme adopti la resolució pertinent. Les federacions generals de cooperatives de Catalunya acceptaran les responsabilitats i els compromisos que suposen ser membres del Consell Rector de la Confederació i que es recolliran en els seus estatuts socials.

Segon Principi: gestió democràtica → La Confederació de Cooperatives de Catalunya estarà al servei de les federacions generals de cooperatives que la integren i aquestes, a través de les persones representants en el Consell Rector, treballaran activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i la presa de decisions, sota el principi de cada federació un vot. Les persones representants de les federacions a la Confederació seran persones escollides democràticament pels Consells Rectors de cada federació.

Tercer Principi: participació econòmica → Les federacions generals de cooperatives catalanes contribuiran equitativament al capital econòmic de la Confederació mitjançant les quotes d'ingrés o periòdiques que estableixi anualment l'Assemblea. L'aplicació d'excedents disponibles serà decisió de l'Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i en virtut del que especifiquen els seus estatuts socials en relació amb els òrgans que decidiran la destinació i aplicació del seu capital econòmic.

Quart principi: autonomia i independència → La Confederació de Cooperatives de Catalunya mantindrà, al marge dels acords que pugui establir amb altres organismes públics i privats, el seu caràcter d'organisme autònom i independent. En aquesta mateixa línia, si aconsegueixen capital de fons externes, ho farà en termes que assegurin el control democràtic per part dels membres de la Confederació i mantinguin l'autonomia de l'organització.

Cinquè principi: educació, formació i informació → Un dels eixos principals de la missió de la Confederació de Cooperatives de Catalunya és la divulgació i promoció del cooperativisme. En conseqüència, la Confederació impulsarà i donarà suport a totes aquelles actuacions vinculades amb l'educació la formació i la informació al voltant del moviment cooperativista.

Sisè principi: cooperació entre cooperatives → La dinàmica de relació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i de les federacions generals de cooperatives catalanes es basa en la generació d'accions d'intercooperació. En aquest marc, la Confederació servirà a les federacions de la manera més eficaç possible i enfortirà el moviment cooperatiu amb el seu treball conjunt i cooperador, així com en la intecooperació amb altres organitzacions que es consideri convenient.

Setè principi: interès per la comunitat → La Confederació de Cooperatives de Catalunya representa a un tipus d'organitzacions que, a més de tenir el propòsit de satisfer la situació econòmica i social de les persones sòcies, també pretén millorar la situació econòmica i social de l'entorn comunitari. Per tant, totes les actuacions de la Confederació comportaran per si mateixes un compromís amb el desenvolupament local i ho farà des d'una vessant de desenvolupament sostenible.

Dimensió interna

En l'àmbit de la gestió interna i l'actuació quotidiana, la política de responsabilitat social s'ha fonamentat en el compromisos des del triple vector: econòmic, ambiental i social.

Vector econòmic

Vector ambiental

Vector social