Tipologia de cooperatives

A efectes d'aplicació de la Llei de Cooperatives de Catalunya, les cooperatives es podran classificar d'acord amb els següents criteris:

Per la seva base social: cooperatives de primer grau i cooperatives de segon grau.

Per la seva estructura socioeconòmica: cooperatives de producció (l’objectiu és millorar la renda dels associats, ja siguin petits empresaris, professionals per compte propi o persones físiques que cooperativitzen el treball) i cooperatives de consum (l’objectiu és obtenir estalvi de les rendes dels associats, ja siguin empreses o persones).

Per la classe d'activitat que constitueixi el seu objecte social (segons la regulació específica a la llei vigent): cooperatives agràries, cooperatives de serveis, cooperatives de treball associat, cooperatives de consumidors i usuaris, cooperatives d'habitatges, cooperatives de crèdit, cooperatives d’assegurances, cooperatives sanitàries, cooperatives d’ensenyament, cooperatives marítimes, cooperatives integrals, i cooperativa rural.