A continuació proposem una bateria d’accions per incorporar als plans estratègics i plans de gestió anuals. Les propostes pretenen donar acompliment al 8è objectiu de desenvolupament sostenible, sobre treball digne, tenint en compte l'agenda 2030.

 

Creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible

Elaborar plans anuals o interanuals sobre la destinació del FEPC (Fons d'educació i promoció cooperatives) que, en concret, considerin el següent:

  • La promoció de les relacions intercooperatives.
  • La promoció d'activitats culturals, professionals i assistencials per als socis de la cooperativa, els seus treballadors, l'entorn local i la comunitat en general, i també la difusió del cooperativisme.
  • Les accions que fomenten la responsabilitat social empresarial, incloses les de foment d'una igualtat de gènere efectiva.
  • La promoció de la creació de noves empreses cooperatives i el creixement de les cooperatives ja constituïdes.
  • La formació dels socis i dels treballadors en els principis i tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.
  • L'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.
  • Mesures contra l’abandonament prematur dels estudis i dels joves que ni estudien, ni treballen i ni es formen.

Crear cooperatives de serveis o de segon grau com a instrument idoni vers la llei de contractes públics de l’estat (en aplicació de la transposició directiva de la UE de 2014) per accedir directament, i no per subcontractació, a contractes públics on es prioritza les organitzacions de base associativa. (ambdues són formes jurídiques fruit de la intercooperació econòmica sense vinculació patrimonial).

Elaborar plans d’incorporació de socis (productors, consumidors, usuaris, treballadors i de treball).

Incrementar l’habitatge social en forma cooperativa.

Incorporar formules que permetin als joves accedir a l’habitatge de manera sostenible i justa.

Estendre en la societat les modalitats cooperatives, com a formes que permeten exercir el dret d’accés a l’habitatge d’una manera sostenible i justa.

Valorització de residus i subproductes.

Protegir el mediambient en totes les accions que desenvolupem per dur a terme l’activitat econòmica.

Incorporar l’economia circular en el desenvolupament de la nostra activitat econòmica.

 

 

Ocupació plena i productiva

Treballar el relleu generacional dels negocis.

Fixar un percentatge anual de noves contractacions i, per tant, de creació de llocs de treball.

Diversificar l’activitat en aquells sectors més castigats.

Crear cooperatives de plataforma com a activitat complementària a l’activitat cooperativitzada.

Garantir la dimensió de les seccions de crèdit per finançar projectes del camp i pel camp.

Obertura al mercat internacional.

Augmentar la inversió en R+D+I.

   
Treball digne per a tothom

Establir un sistema d’estalvi i pensions pels socis i ex socis jubilats.

Establir un sistema mutualista de previsió de la salut.

Actualitzar els plans d’igualtat d’oportunitats.

Actualitzar els plans de conciliació incorporant aspectes orientats a la Reforma Horària.

Revisar i actualitzar els Reglaments de Règim Intern.

Establir un percentatge de contractació de joves.

 

 

#Youtube