façanacoopcat

Contacte

Objectius del moviment cooperatiu:

 • Les cooperatives creen i mantenen una ocupació sostenible. Ofereixen 5,4 milions de llocs de treball a la ciutadania europea i més de 100 milions a tot el món, el 20% més que les empreses multinacionals.
 • Algunes de les iniciatives adoptades per les cooperatives són: oferir igualtat de remuneració per treballs d'igual valor, igualtat d’oportunitats en els llocs directius, promoció de la diversitat, programes d’inclusió per a personal amb discapacitats, així com pels més joves i la gent gran.
 • A més, les cooperatives dediquen una part substancials dels seus recursos a l’educació i formació del seu personal, de manera que les persones treballadores gaudeixin d’un alt nivell de seguretat en el seu lloc de treball, cosa que els fa menys propensos a convertir en obsolets els seus coneixements i habilitats.
 • Les cooperatives proporcionen ocupació sostenible als col·lectius menys afavorits, com discapacitats, els aturats de llarga durada i persones socialment marginades.
 • El cooperativisme també té èxits provats en els processos en què treballadors d’una empresa que tanca n’adquireixen la propietat. Es garanteix la supervivència dels llocs de treball i, fins i tot, les habilitats i característiques locals; en temps de crisi, és una solució al manteniment dels llocs de treball existents quan les empreses es troben amenaçades per fallides i tancaments.
 • Amb un esperit d'equitat, la propietat i la presa de decisions es fa de manera participativa i en comú, les cooperatives amplien les oportunitats per a la igualtat de gènere i la participació de les dones, així com la participació en les economies i societats locals.

Què hi poden fer les institucions europees:

 • Fomentar la formació adreçada al jovent que forma part d’una cooperativa.
 • Reconèixer el paper important de les cooperatives alhora de proporcionar a les dones oportunitats de formació contínua i accés als comandaments d’alt nivell.
 • L’experiència de les cooperatives ens mostra que és possible finançar el desenvolupament empresarial a través de determinats instruments de cooperació: en lloc d'invertir en la creació de noves eines, la UE podria trobar inspiració en els models existents.
 • Accés al finançament europeu per a l’educació.
 • Revisar les restriccions en matèria de contractació pública, per tal que els poders públics puguin fer demandes en proveïdors que desenvolupen pràctiques empresarials ètiques i sostenibles.
 • Centrar les polítiques més enllà de la creació de nous llocs de treball: les polítiques europees han de promoure mesures i polítiques favorables per mantenir i salvar els llocs de treball existents.
 • Reconèixer la contribució de les cooperatives a la prevenció de la pobresa i l’exclusió social.