Català English Français Español

Actualitat informativa

Novetats registrals per a cooperatives

El Registre de Cooperatives i Societats Laborals de Catalunya ha posat en marxa dos tràmits nous que resulten d'obligada inscripció al Registre General de Cooperatives. D’una banda, es tracta de la sol·licitud d’inscripció de l’acord de reactivació d’una cooperativa i, de l’altra, la sol·licitud d’inscripció del web de la cooperativa (creació, supressió, trasllat o modificació).

 

Arran de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, s’incorpora a la nova legislació l’opció de reactivar la societat (article 103), entre d’altres aspectes, la reactivació de la cooperativa no és constitutiva fins que no se n'ha fet la inscripció en el Registre de Cooperatives. És per aquest motiu que el servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals de Catalunya ha posat en marxa el procediment presencial d’inscripció.

Així mateix, i en la línia de la simplificació i la potenciació dels mitjans telemàtics, la Llei de Cooperatives dóna la possibilitat a les societats cooperatives de tenir un web corporatiu (articles 7 i 8), mitjançant el qual poden convocar l'assemblea general i posar a disposició dels socis la documentació i la informació preceptives per a poder dur a terme determinades operacions societàries. Tanmateix, fins que el web de la societat cooperativa no estigui inscrit en el Registre de Cooperatives competent, les insercions que la societat hi faci no tenen efectes jurídics. Conseqüentment, el servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals de Catalunya ha posat en marxa el procediment presencial d’inscripció.

El Registre General de Cooperatives és un registre públic on, mitjançant sol·licitud motivada, tothom s'hi pot adreçar per obtenir certificació sobre el contingut dels assentaments del registre o dels documents arxivats o dipositats al registre. També es poden sol·licitar notes informatives o fotocòpies. Es pot sol·licitar publicitat en massa en els casos previstos a la normativa (article 6 del Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya).

 

Per a més informació:
Registre Central de Cooperatives de Catalunya
c/ Sepúlveda, 148-150, 2a planta
08011 - Barcelona
Tel. 93 228 57 57
Fax 93 552 41 90