Actualitat informativa

Publicades les bases de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop

El Pla d’acció sobre emprenedoria 2020 a Europa estableix la necessitat de promoure mesures i un entorn molt més favorable perquè les persones emprenedores i les empreses puguin prosperar i créixer. El crèdit continua sent una de les palanques indispensables per a la reactivació econòmica, com també és prioritari oferir més mesures i eines adequades que propiciïn i facilitin la capitalització de les empreses d’economia social i cooperativa.

Per facilitar l’accés al crèdit, reforçar la capitalització de les empreses i donar resposta als problemes de manca de liquiditat de les cooperatives i les societats laborals a Catalunya, en data 22 de juliol de 2015 es va signar el conveni de col·laboració amb la Fundació per a la Innovació i Projecció de Cooperatives (Seira) (que dóna suport financer a les cooperatives de treball associat), diverses entitats de finances ètiques i cooperatives: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar), Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada (Laboral Kutxa), Banca Popolare Etica, Soc. Coop., Sucursal a Espanya (Fiare BancaEtica), Coop57, SCCL, i dues societats de garantia recíproca: Avalis de Catalunya, SGR, i Oinarri Sociedad de Garantía para la Economía Social, SGR (Oinarri). Aquest conveni donà peu a la publicació de l'Ordre per la qual s’establien les bases reguladores de la concessió de subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals i es convocava la Línia Capitalcoop 2015. A través d’aquesta Ordre es van subvencionar els préstecs concedits per realitzar aportacions de capital que van realitzar les persones, físiques o jurídiques, sòcies d’una cooperativa o societat laboral, i que van realitzar mitjançant un préstec bancari.

L'Ordre d'enguany, dotada amb un import màxim de 400.000,00 euros, permet la continuïtat del programa Capitalcoop i té la voluntat de fer un pas més endavant en l’àmbit del finançament per seguir oferint instruments que facilitin la capitalització de les cooperatives i societats laborals, així com la seva solvència financera. Per això, l'objecte és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals, amb seu social o centre de treball a Catalunya, de la Línia Capitalcoop. Es determinen dues línies:

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, i es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds es tramitaran i es resoldran per ordre cronològic de presentació al Registre. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es completi la sol·licitud amb la presentació de tota la documentació exigida.

Podran sol·licitar les subvencions de la línia 1 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda. Podran sol·licitar les subvencions de la línia 2 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin formalitzat un préstec per fer una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda. Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social han d’estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i han d'estar donades d’alta d’activitat.

Són actuacions subvencionables, per a la Línia 1 les aportacions monetàries de capital social, per a la Línia 2 els interessos dels préstecs.

Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat, en el termini i en els llocs indicats a la corresponent convocatòria (es preveu la seva publicació el dilluns, 17 d'octubre). Tanmateix, el termini està previst fixar-se pel 31 d'octubre.