Actualitat informativa

Les cooperatives catalanes creen 1.057 llocs de treball nous, en el tercer trimestre de l’any

{nomultithumb}

Les dades d'aquest trimestre mostren una notable recuperació pel que fa a ocupació, i en menys intensitat en la creació neta d'empreses.
En termes absoluts, s'han creat 31 noves cooperatives enregistrades al règim d'autònoms i s'han tancat 17 cooperatives enregistrades al règim general.

2013t3 i1

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

2013t2 i2FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Pel que fa a l'ocupació, durant el tercer trimestre d'enguany, ha augmentat en 1.057 persones, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social de l'estat espanyol. D'aquesta manera, la xifra de persones treballadores en les empreses cooperatives se situa en 39.034 (27.883 al règim general i 11.201 al règim d'autònoms).

Aquest creixement del 2,8% de la població ocupada es concentra principalment en les persones que cotitzen al règim general, les quals representen el 71% de l'ocupació. D'entre les persones treballadores que cotitzen al règim general (pel que fa al règim d'autònoms cap organisme oficial ofereix dades sobre el col·lectiu de persones autònomes en l'empresa cooperativa), el gruix més important està al sector dels serveis (16.678 persones), seguit de la indústria (8.155 persones), la construcció (1.419 persones) i l'agricultura (1.280 persones).

 

2013t2 i3

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 


Considerant els quatre grans sectors d'activitat, en el tercer trimestre de l'any, han guanyat ocupació tots els sectors excepte el de construcció . Els sectors que més ocupació han guanyat són l'industrial (574 persones més; 7%) i serveis (338 persones més; 2%).

Per últim, pel que fa als territoris, el 65% de les empreses i el 66% de l'ocupació es concentren a Barcelona; el 13 % de les empreses i el 10% de l'ocupació es concentren a Girona; l'11% de les empreses i el 14% de l'ocupació es concentren a Lleida i, per últim, l'11% de les empreses i el 10% de l'ocupació es concentren a Tarragona.

 

Consulta l'informe complert de les dades del 3r trimestre, aquí.