Català English Français Español

Actualitat informativa

El cooperativisme per a l’administració

Les empreses cooperatives són un partner de confiança per a l’Administració Pública. La col·laboració público-privada en la gestió de serveis públics adquireix una dimensió eficient amb les empreses cooperatives perquè aquestes distribueixen millor els ingressos entre la clientela i el soci treballador.

  • Majoritàriament són empreses sense ànim de lucre, per la qual cosa estan sotmeses a una regulació de la remuneració de les persones que treballen a la cooperativa i que exigeix, a més, la reinversió de tots els beneficis a l’empresa mitjançant les reserves irrepartibles.
  • ofereixen serveis de manera eficient i eficaç,
  • mostren confiança i responsabilitat a les persones a les quals serveixen,
  • prosperen, de mitjana, més que les altres formes empresarials,
  • creen llocs de treball a mig i llarg termini,
  • demostren que tenen incorporada la responsabilitat social,
  • construeixen els actius de la comunitat a través dels propis associats locals.

Qualsevol inversió del govern en el foment de les cooperatives és una decisió política sostenible; els avantatges que es generen es multipliquen, tant en els contribuents com en els ciutadans.

El cooperativisme per a l’ensenyament

Els valors associats al model cooperatiu permeten a les persones, amb interès d'actuar col·lectivament, a cultivar un esperit crític, proactiu i de treball en equip, de renovació constant i amb capacitat crítica per analitzar el seu entorn. Alhora, aquestes persones estan més avesades a treballar per un benefici col·lectiu. El tracte entre iguals facilita la integració i cohesió social; i, alhora, cultivar una bona base social fa que les persones estiguin més capacitades per afrontar les adversitats.

Introduir els valors del cooperativisme en l'ensenyament aporta uns beneficis a curt termini perdurables en el temps i que es transfereixen en la societat amb un impacte molt positiu. La independència de criteri, la superació de l'individualisme, el respecte i la tolerància, la proactivitat, la regulació i resolució de conflictes, la relació de pertinença a un grup social i la corresponsabilitat en l'entorn, entre d'altres, són qualitats que ens fan créixer amb una actitud molt democràtica i de tarannà constructiu.

El cooperativisme per a les cooperatives i cooperativistes

Cada vegada més, les cooperatives existents i els cooperativistes vinculats a aquestes estan prenen consciència de formar part d'un moviment que té una gran magnitud al món i que té atribuïdes unes funcions econòmiques però també socials.

Formar part d'un moviment d'àmplia presència internacional permet que les cooperatives estableixin relacions, no només amb les cooperatives properes a l'entorn, sinó també amb les cooperatives existents a la resta del món. Crear xarxes i establir aliances amb d'altres cooperatives, en aquest àmbit internacional, possibilita una presència i relacions comercials a qualsevol punt del món, amb uns costos inferiors i de manera més senzilla, ja que es parteix d'una concepció d'empresa i una acció territorial comuna i compartida per a tots els cooperativistes. Un exemple d'aliances podria ser: aprofitar punts de distribució de cooperatives situades en punts geogràfics estratègics per a la nostra cooperativa i a través d'acords d'intercooperació i un pla de comercialització pactat i comú oferir els productes, béns o serveis a l'exterior. D'aquesta manera ens obrim a l'exterior, estalviem costos en el procés d'internacionalització, ampliem la cartera de productes que oferim a la nostra clientela i enfortim l'ajut mutu cooperatiu.

En un entorn més proper, les cooperatives, cada vegada més, prenen importància de les xarxes d'intercooperació, ja sigui amb la creació de clústers, sectorials o unió de cooperatives de sectors d'activitat complementaris entre sí amb l'objectiu d'ampliar el mercat, millorar la qualitat dels productes i adquirir una dimensió més òptima per a la competitivitat.

Les societats cooperatives tenen uns forts vincles al seu entorn proper i a la comunitat local on s'ubiquen. Per això, les cooperatives són les millors fonts de difusió dels principis cooperatius, així com de creació d'ocupació estable i de qualitat. Les societats cooperatives han d'actuar com a verdaderes escoles d'emprenedoria i enfortir les capacitats de les persones perquè puguin desenvolupar-se més plenament en la seva vida quotidiana. Les responsabilitat de la cooperativa van més enllà de la funció econòmica, ja que tenen atribuïda una funció social inseparable de la formula jurídica.

El cooperativisme per a tu, tothom i el teu barri

Treballar en una cooperativa, ser client o proveïdor d'una cooperativa... permet generar riquesa immediata a l'economia local. Una societat cooperativa difícilment deslocalitzarà l'activitat, ni per reduir costos ni per adquirir dimensió, ni per cap dels motius que habitualment porten a les empreses a deslocalitzar-se. El control i la propietat de les cooperatives el tenen totes les persones que en són sòcies i, consegüentment, no és de lògica decidir la deslocalització productiva; això voldria dir que les pròpies persones sòcies han decidit renunciar al seu lloc de treball, a l'estalvi o a la millora de les seves rendes, llavors han decidit aniquilar la raó de ser de l'empresa. Això és clarament contradictori, per això referma que les cooperatives no es deslocalitzen.

Altrament, hi ha cooperatives amb un gran sentiment de funció social; podreu observar com algunes cooperatives dels vostres barris organitzen debats o sessions informatives sobre aspectes d'interès social i cultural. O també, com participen amb altres plataformes per generar cohesió social a través d'actes lúdics i populars.