El Bloc: opinions i reflexions

La funció social de les cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

En el decurs d'aquesta reflexió sobre la funció social de les cooperatives, s'exposaran, en termes intuïtius, alguns aspectes de les aportacions que les cooperatives fan a la societat catalana. La reflexió no neix d'un estudi d'investigació que demostri el grau de desenvolupament, per bé que ens agradaria disposar d'un sistema de captació estadístic, tant en la seva vessant quantitativa com qualitativa, que permetés demostrar aquestes intuïcions.

setembreL'empresa cooperativa, a nivell individual, està inserida dins d'una societat i, per tant, és un agent social, actiu en un territori i, com a tal, compleix una funció social en la mesura que ajudi a la societat i que li aporti alguna cosa.
Les empreses són organitzacions que gestionen persones, mercaderies, inversions i capital amb l'objectiu de desenvolupar un producte o servei que satisfaci alguna necessitat, mitjançant la seva distribució en el mercat i a un preu que superi els costos en què incorre, de manera que asseguri la seva supervivència. Alhora, al voltant de l'empresa es reuneixen diversos agents (col·lectiu d'inversors de capital, els treballadors i treballadores, el col·lectiu de proveïdors, la clientela i l'Administració Pública) amb diferents interessos i això determina les aportacions socials de les empreses en la societat. Tanmateix, la raó per la qual s'ha creat l'empresa i la motivació que té l'empresa per seguir activa, també influeix en la funció social, com també influeix l'àmbit geogràfic on opera l'empresa (local, nacional, internacional...). La funció social de l'empresa té una continuïtat en la mesura que aquesta aporti a la societat, com a conseqüència de la gestió del procés d'elaboració i comercialització del producte-servei.
També, cal indicar, d'una banda, que totes les cooperatives compleixen una funció social equivalent a les de qualsevol empresa i, de l'altra, que la diversitat de models cooperatius que es donen en el cooperativisme de Catalunya ens plantegen formes diferents, pel que fa a la funció social que desenvolupen en la societat.
L'impacte afegit que tenen les organitzacions cooperatives sobre la societat, és a dir les aportacions afegides que realitzen, tenen a veure amb el desenvolupament dels principis i valors cooperatius. Principalment, en els principis d'adhesió voluntària i oberta, gestió democràtica per part dels socis, autonomia i independència, intercooperació i interès per la comunitat, així com en els valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la solidaritat, l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social. D'aquesta manera, també s'ha de comprendre que els principis estan tremendament interrelacionats i conformen una globalitat que els complementa, de manera que no es comprèn el compliment aïllat d'algun d'ells i l'incompliment d'altres.
Les experiències empresarials que tenen cabuda en la fórmula cooperativa són àmplies, tot i que només la tasca dels socis i el seu protagonisme donaran una projecció particular i diferent a cada experiència, però en la mesura que totes elles desenvolupin els conceptes reflectits ens trobarem amb empreses en què la persona i el seu desenvolupament, així com la comunitat i el seu desenvolupament, seran elements fonamentals de les mateixes.
A més, el nou paradigma social a què ens està abocant la gestió de l'economia europea en els últims anys, recomana un fort desenvolupament de les organitzacions cooperatives per aconseguir els nivells de benestar que es van assolir fins l'any 2005 i també perquè, especialment ara, s'ha vist amb claredat que la capacitat d'influència del ciutadà europeu en la gestió econòmica és pràcticament inexistent, tot i haver dotat un sistema polític amb un cert grau de desenvolupament de la democràcia. S'ha pogut comprovar com la gestió del poder polític, que desenvolupen els partits polítics europeus que accedeixen al poder, està determinada pels poders econòmics aliens als interessos de la ciutadania. En aquest context, és important aconseguir persones sòcies fortes en empreses cooperatives fortes, ja que només amb una estructura empresarial forta podrem finançar l'estat de benestar que la societat catalana necessita. Les cooperatives hem de demostrar que hi ha una altra manera de construir la globalització.