El cooperativisme d'habitatge davant les eleccions al Parlament

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC) representa el conjunt del cooperativisme d’habitatge català i té un paper actiu dins la societat catalana. La Federació defensa el dret d’accés a l’habitatge d’una forma més avantatjosa i d’acord al principi de la lliure adhesió, dins d’un model econòmic i social cooperatiu basat en els valors de la honestedat, transparència, responsabilitat, participació i solidaritat.
L’habitatge és un dret bàsic de totes les persones, però no sempre ha estat tractat com a tal. Ha existit i existeix encara la concepció de l’habitatge com a bé especulatiu que, lluny de complir la seva funció social, acaba satisfent interessos econòmics particulars i impedint garantir l’accés i manteniment del dret a l’habitatge per amplis col·lectius de la nostra societat.

La lluita per a un habitatge digne i accessible per a tothom i per garantir la seva funció com a bé d’ús, al servei de les persones, està en l’origen del cooperativisme d’habitatge, i ara forma part de les seves prioritats. I ho fem en condicions de corresponsabilitat i transparència en la gestió, amb sentit comunitari i d’ajuda mútua. Amb vocació per arribar als col·lectius amb més dificultats, amb l’experiència de compartir espais comuns, i amb l’autoexigència de la responsabilitat ambientals i de qualitat.

Un cooperativisme que ha agafat fórmules diverses al llarg del temps i que avui es troba en un moment de creixement i de profundes transformacions per tal de donar resposta a les noves necessitats d’accedir, viure i conviure en un habitatge, per evitar les noves formes d’exclusió i també per a combatre les noves maneres d’especular. 

Amb motiu de les Eleccions catalanes del proper 14 de febrer de 2021, la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya fa una crida a les forces polítiques que composaran el proper Parlament i al futur Govern de la Generalitat per a que: 

  • Impulsi el dret a l’habitatge , especialment el de les persones amb més dificultats, a través de la proposta, seguiment i exigència de les garanties necessàries per fer-lo efectiu.
  • Enforteixi l’habitatge com a bé d’ús en totes les seves formulacions, posant l’èmfasi en aquelles opcions més innovadores i desconegudes.
  • Promogui el model cooperatiu, en les seves diverses fórmules, per a accedir a un habitatge, tant amb la difusió entre la ciutadania com amb les transformacions normatives, legals i fiscals necessàries.
  • Defensi la funció social de l'habitatge , protegeixi el dret a l'habitatge dels processos especulatius i impedeixi els desnonaments.

Esperem que el compromís de la Federació amb la societat, el model cooperatiu i el compliment de el dret a l'habitatge estigui en sintonia amb les polítiques públiques que el futur Parlament de Catalunya desenvoluparà. I per fer-ho possible ens posem a disposició de qui ho cregui convenient, per a concretar i treballar per aquestes propostes.