Terminis per a la presentació de comptes anuals i legalització de llibres

 

Legalització de llibres:

Respecte als terminis de presentació de llibres a legalitzar, normalment s’aplica el següent:

  • Els llibres obligatoris comptables ( Llibre d’inventaris, llibre de balanços i el llibre diari) han de ser legalitzats en el termini de sis mesos a comptar de la data de tancament de l’exercici .

Ara, de conformitat amb l’article 6 del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, s'estableix l'excepció següent:

  • Totes les societats cooperatives el tancament econòmic de les quals sigui posterior al 14 de setembre del 2019 i anterior a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma, poden legalitzar els llibres fins al 31 de desembre del 2020.

 Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

Els llibres no seran legalitzats fins que la inscripció de constitució s'hagi formalitzat.

Recomanem legalitzar els llibres quan el sistema telemàtic del Registre de Cooperatives estigui habilitat (aproximadament a la tardor de 2020).

 

Comptes anuals:

Respecte als terminis de presentació de comptes anuals normalment s’aplica el següent:

  • L'assemblea general ha de tenir lloc dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic
  • Els comptes anuals s'han de presentar en el registre de cooperatives competent dins dels 2 mesos següents a la data de l'aprovació d'aquests per l'assemblea general
  • La presentació de comptes es considera fora de termini, en tot cas, si han passat més de 8 mesos des de la data de tancament de l'exercici.  
  • La no presentació de comptes o fer-ho fora de termini pot ser objecte de sanció.

Ara, de conformitat amb l’article 3.7 del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig i art. 4.3 Decret llei 10/2020, s'estableix l'excepció següent:

  • El termini per fer l'assemblea ordinària establerta a l'apartat 5 de l'article 43 de la Llei de cooperatives es perllonga, excepcionalment, fins al 31 de desembre de 2020, en relació amb totes aquelles cooperatives el tancament econòmic de les quals fos posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma.
  • Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).