Mesures urgents extraordinàries - Covid-19

MESURES NORMATIVES d'aplicació a les cooperatives:

DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19. [Resum de les mesures rellevants que aquest Reial Decret-Llei conté per a l'Economia Social]

 Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que o prestin serveis esencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

 • Mesures en matèria de contractació.
 • Mesures excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, d'ajuts.
 • Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
 • Mesures en matèria tributària.

 DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En el present decret es regulen, entre d'altres, els aspectes següents:

 • Previsions en matèria de contractació
 • Previsions en matèria de salut.
 • Previsions en matèria de transparència.
 • Previsions en matèria de transport públic.
 • Previsions en matèria tributària: Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs.
 • Previsions en matèria econòmica.

Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. [18/03/2020]. El Reial Decret-Llei regula, entre d'altres aspectes, els que destaquem a continuació:

  • Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables
  • Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments
  • Garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació
  • Mesures financeres dirigides als titulars d'explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com a conseqüència de la situació de sequera de 2017.
  • Mesures de suport a la investigació del COVID-19.

 

ORGANITZACIÓ SOCIETÀRIA de les cooperatives:

Capítol III. Mesures concretes aplicables a les societats cooperatives catalanes: 

   • Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals
   • Mesures en relació amb el Consell Rector
   • Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució
   • Mesura en relació amb la legalització dels llibres
   • Mesura de perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives

 

En el present decret llei es regulen, entre d'altres, els aspectes següents:

Articles 4 i 5 del Capítol IV, sobre mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma.

   • Suspensió de terminis per a les reunions dels òrgans de les cooperatives.
   • Reunions per mitjans telemàtics.
   • Terminis per a elaborar, aprovar i presentar comptes anuals.
   • Modificació excepcional de l’antelació de la convocatòria de l’assemblea general.
   • Mesures excepcionals per a les cooperatives mentre duri l’estat d’alarma.

 

Mesures excepcionals per a cooperatives que es regeixen per la llei estatal de cooperatives.

 

 • Criteri Interpretatiu 1-2020 de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en relació amb les qüestions plantejades sobre l'aplicació a les societats cooperatives del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

 

Procediments FISCALS

 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 • Suspensió de terminis en l'àmbit tributari: Els terminis de pagament del deute tributari de liquidacions emeses, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits, i els terminis per atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor de aquest reial decret llei, s'ampliaran fins el 30 d'abril de 2020.

 

Procediments LABORALS

 • INSTRUCCIONS per a la presa d'acords, en cas d'ERTE o cessament d'activitat, en Assemblea General o Consell Rector. [NOVA VERSIÓ DE 20/03/2020 :: 16h]. Documentació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Autorització per circular per motius laborals d'acord amb l'article 7. 1. b) del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Qüestions sobre la Seguretat Social (treballadors i empresaris) en relació amb la situació del COVID-19.
 • Relació laboral en casos de protecció de la salut pública: De conformitat amb l'article 5 de Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els períodes d'aïllament i de contagi de la malaltia a l'efecte de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, es consideren situacions assimilades a accident de treball. Conseqüentment:
  1. Per tenir dret a la prestació econòmica d'incapacitat temporal és necessària la baixa mèdica, tant si és aïllament com contagi de la malaltia.
  2. La baixa, partes de confirmació i d'alta s'ha d'expedir pel servei públic de salut, NO per la mútua.
  3. L'assistència sanitària correspon al servei públic de salut, mai a la mútua.
  4. Per tenir dret a la prestació, cal estar en situació d'alta en Seguretat Social a la data del fet causant; és a dir, prèviament a l'aïllament o malaltia.

D'acord amb el criteri 4/2020 de la DGOSS de 12 de març 2020: La baixa pot estendre’s de forma retroactiva per a aquells períodes d'aïllament o contagi que s'hagin produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei (12/03/2020). La prestació econòmica per incapacitat temporal que s'hagués causat s'ha de considerar com situació assimilada a accident de treball.

 

Suport ECONÒMIC:

 • Mesures que ofereix CAJAMAR per a empreses i autònoms.
 • Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, pel qual es publica l'acord del Consejo de Ministros de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.
 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 • Línies de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses: El Govern de la Generalitat de Catalunya obre línies de crèdit de 1.000 milions d'euros que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat.
 • Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

 

CANAL SALUT

 13/03/2020 :: Departament de Salut

Mesures addicionals per a la prevenció i control del SARS-CoV-2.

 

16/03/2020 :: Canal Salut

Materials actualitzats dels protocols a seguir

Telèfon gratuït URGÈNCIES SANITIÀRIES

061

Salut Respon

 

Telèfon Consultes generals

012

 

 Telèfon Emergències

112


Resum de les principals mesures adoptades pel Gobierno en els diferents Reials Decrets aprovats [02/04/2020]

Valoració i propostes de les entitats i empreses de l'ES sobre el RD.Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 [20/03/2020]

Recopilació normativa sobre les mesures decretades, elaborada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. [18/03/2020].

Convocatòria de subvencions per promoure i reforçar l’economia social i solidària 2020. Ajuntament de Barcelona.

dubtescovid