Presentació de la pàgina web: Llengua i Cohesió Social

Davant els nous reptes que planteja l'acollida i la integració de l'alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu, el Departament d'Educació ha creat la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats per accedir a una educació de qualitat per a tothom, de respectar la diversitat cultural i de consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe fonamentat en els valors de la convivència, l'equitat i la inclusió escolar i social de tot l'alumnat. Per això, es compta amb un equip de suport i assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC).

El Departament d’Educació ha impulsat, des del curs 2004-2005, el Pla per a la llengua i la cohesió social (Pla LIC), entès com un nou instrument per afrontar l'atenció a la diversitat i aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat davant de la creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. L’objectiu del Pla LIC és trobar respostes als nous reptes educatius que plantegen els profunds canvis socials.

Àmbits d’intervenció i línies de treball d’acord amb els objectius específics:
  1. Consolidar la llengua catalana i l’aranès, si escau, com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
  2. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures en un marc de diàleg i convivència.
  3. Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
El Pla LIC té un doble objectiu: una adequada integració educativa, social i cultural de tot l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya, independentment del seu origen i condició; i la consolidació de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i com a element de cohesió social en un marc plurilingüe.

Per a més informació: Departament d'Educació - Espai LIC