El PE recolza canvis en la fiscalitat corporativa per adaptar-la a l'entorn digital

"Presència digital" en un país per determinar el benefici a gravar
Les dues mesures pretenen cobrir les llacunes legals que han permès a empreses multinacionals i del sector digital reduir de forma dràstica la seva factura tributària i fins i tot no pagar impostos allí on generen beneficis. Això serà possible en part mitjançant la fixació de referències per determinar si una empresa té "presència digital" en un Estat membre i, per tant, ha de veure gravada la seva activitat.

El Parlament vol que la Comissió també utilitzi elements com el nombre d'usuaris o el volum de contingut digital acumulat per concloure de manera clara on aconsegueix una empresa els seus beneficis. Els dades personals són un actiu de gran valor que les companyies com Facebook, Amazon i Google utilitzen per crear riquesa, però que actualment no es tenen en compte a l'hora de calcular el que cal pagar en impostos.

La proposta legislativa també té en consideració el diferencial de les societats cooperatives i permetrà que els beneficis no distribuits siguin deduibles sempre que la legislació fiscal de l'estat membre així ho contempli.

Una finestreta fiscal única
Les companyies calcularían la facturació fiscal sumant els beneficis i les pèrdues de les seves filials en tots els Estats membres. La xifra resultant s'hauria de repartir entre els països en funció de la part del benefici obtingut en cada un. L'objectiu és acabar amb l'estratègia d'algunes empreses de traslladar la seva base fiscal a jurisdiccions amb reduïda càrrega impositiva.
Una vegada que les propostes entrin en vigor, s'aplicaran normes comunes en tots els països. Les empreses no tindrien que lidiar amb 28 legislacions diferents i només haurien que rendir comptes davant una administració tributària (finestra única).

Declaracions dels ponents
"Tenim una oportunitat fabulosa per donar un pas de gegant en l'àmbit de la fiscalitat corporativa; aquesta legislació no només crearà un model més adequat per a l'economia actual, al ser aplicable al sector digital, sinó que frenarà la competència entre els sistemes fiscals dins del mercat únic, al gravar els beneficis que es generen ", va assenyalar Alain Lamassoure (PPE, França), ponent de la proposta sobre la base comunitària consolidada.

"Les autoritats nacionals i de la UE som conscients que el model vigent de fiscalitat empresarial està desfasat i perjudica als ciutadans i les empreses més petites. Cal actuar a nivell internacional per canviar la situació. Tenim una oportunidad per dotar-nos d'un sistema fiscal més just i modern ", va afegir Paul Tang (S&D, Holanda), ponent del text sobre la base comuna.