Convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatiu i projectes aracoop 2017

La convocatòria obre el termini per presentar sol·licituds de subvenció a les línies i projectes següents:

  • Línia 1. Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte singular en qualsevol dels dos eixos, A o B, d’aquesta línia. Igualment, i com a màxim, aquesta mateixa entitat pot participar com a entitat agrupada en un únic projecte de qualsevol dels dos eixos.
  • Línia 2. Xarxa d’Ateneus Cooperatius. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte d’ateneu cooperatiu, o projecte d’ateneu cooperatiu amb cercles cooperatius que ha d’abastar un únic territori.
  • Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat dels projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, així com les accions de foment de l’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.
  • Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. Les entitats beneficiàries d’aquesta línia no poden ser beneficiàries de les subvencions de les línies 1, 2 i 3, ni tampoc en qualitat d’entitat beneficiària agrupada de les línies esmentades.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud és de 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar exclusivament per via electrònica segons el model normalitzat que trobareu a la plataforma EACAT (http://www.EACAT.cat), al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l’apartat tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l’apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

Altrament, us informem que les bases es van publicar a través de l'ORDRE TSF/234/2017, de 13 d’octubre.