El Govern aprova el Projecte de llei per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació de les persones

A més, fixa els principis bàsics que han de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit. I estableix un conjunt de mesures per prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors públic i privat.

Així mateix, pretén promoure l’erradicació del racisme, de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

 

Àmbits d’aplicació de la llei
Adreçada a totes les institucions públiques, persones físiques o jurídiques de caràcter privat, la llei té un ampli àmbit d’aplicació com el treball i les relacions laborals, el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques i organitzacions professionals, culturals i esportives.

També a l’educació; protecció social, prestacions i serveis socials; sanitat; accés de béns i serveis públics; publicitat i mitjans de comunicació, immigració, integració i acolliment; associacions i fundacions; cooperatives; cultura, i qualsevol altre àmbit competència de la Generalitat.

El Projecte de llei, que estableix obligacions per als diferents àmbits socioeconòmics per garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, defineix com a vulneracions d’aquest dret la discriminació directa o indirecta; per error i per associació; múltiple; l’assetjament; la inducció, ordre o instrucció de discriminar; les represàlies i l’incompliment de les mesures d’accions positives derivades d’obligacions normatives convencionals.

 

Més garanties i promoció del dret

El Projecte de llei preveu mesures de protecció enfront de la discriminació amb l’obligació d’aplicar mètodes i instruments per a la detecció de vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, així com l’adopció de mesures preventives o per al cessament de les situacions discriminatòries.

El dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació comptarà amb el suport de la seva promoció per part dels poders públics, que han d’adoptar mesures per fomentar aquest dret; i les empreses i altres organitzacions que poden aplicar mesures econòmiques, comercials, laborals i assistencials.

 

Òrgan independent que vetllarà pel dret
El Govern crearà un òrgan independent per a la igualtat de tracte i la no discriminació que, entre altres funcions, resoldrà les demandes, farà funcions de mediador i treballarà en coordinació amb Fiscalia i les institucions i organismes públics.

En concret, la llei preveu que aquest òrgan podrà donar suport a qui hagi pogut sofrir discriminació per la tramitació de les seves queixes i reclamacions; mediar o conciliar entre les parts amb el seu consentiment, tret de les que tinguin contingut laboral o penal.

Així mateix, podrà iniciar d’ofici o a instàncies de tercers investigacions sobre discriminació fora de les que tinguin caràcter penal, i promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra la discriminació.

 

Infraccions i sancions
El Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació classifica les infraccions segons la seva gravetat en lleus, greus i molt greus, i estableix un règim sancionador per cada tipus d’infracció.

Aplica criteris de graduació com la intencionalitat de la persona infractora, la naturalesa del dany causat; la permanència de la repercussió de la infracció; el nombre de persones afectades; la repercussió social i grau de difusió dels mitjans emprats, la reincidència; el possible benefici econòmic; i la condició d’autoritat, personal funcionari o empleat públic de la persona infractora.

Les infraccions que estableix aquest Projecte de llei són sancionades amb multes d'acord amb la graduació que s’efectuï:

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent a un període de fins a tres mesos.
b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set mesos.
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu mesos.