El Govern regula la contractació i comercialització dels serveis de taxi per garantir els drets dels usuaris i evitar els fraus

El servei de taxi, i especialment el que es presta en les grans àrees urbanes i metropolitanes, ha incrementat i tecnificat de forma progressiva mecanismes de comercialització i contractació de l’oferta de diversa tipologia. Actualment predominen les que es basen en comunicacions per via telefònica o telemàtica per sobre de les tradicionals radioemissores. La finalitat del nou decret és "protegir de forma efectiva els drets dels usuaris davant l’elevat volum de contractació de serveis per aquests mitjans", ha explicat Munté.

A partir de l’entrada en vigor de la nova norma (20 dies després que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), qualsevol persona que vulgui realitzar els serveis de contractació i comercialització de taxi haurà de constituir una societat mercantil, laboral o cooperativa i comunicar-ho prèviament a l’administració competent (ajuntament, ens local o Generalitat) i acreditar la resta de requisits que s’exigeixen:

  • Disposar d’un local obert al públic o, com a alternativa, un sistema telemàtic d’atenció al client.
  • Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades.
  • Disposar d’un sistema de comunicació que permeti i garanteixi la transmissió de dades per a l’assignació de serveis als taxistes.
  • Justificar la vinculació de l’empresa de mediació amb els titulars d’un nombre mínim de llicències.
  • Disposar de normes internes de funcionament que es puguin supervisar.
  • Disposar d’un sistema en entorn web per a dispositius mòbils per atendre de manera telemàtica les queixes o consultes dels usuaris quan els serveis s’hagin contractat per aquest sistema.

El decret també estipula que els usuaris del taxi tinguin identificats perfectament els elements bàsics del servei, sobretot les tarifes. A les empreses de mediació se’ls exigeix tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’import que determini l’administració competent en funció del nombre de llicències de taxi vinculades.

També aborda el règim econòmic i de facturació del servei. En aquest cas, les quanties han de correspondre a les tarifes establertes en cada cas per a la prestació del servei de taxi de què es tracti, incloses les que estiguin fixades, en el seu cas, de forma específica pels serveis de taxi que siguin contractats a través d’una empresa de mediació. El decret dóna un any de termini perquè les empreses que actualment ja realitzen l’activitat de mediació es puguin adaptar.