Pròrroga per a la delimitació entre fons propis i fons aliens

Arran del canvi normatiu indicat per l’òrgan emissor de les NIFF, Intenational Accounting Standards Board (IASB) i que posteriorment la Unió Europea adopta, se’n desplegava la obligatorietat de comptabilitzar com a exigible el capital social de les cooperatives a partir de l’1 de gener de 2010.
A través de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES), s’ha sol·licitat a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) una pròrroga atesa l’absència de modificació d’aquest aspecte en la legislació autonòmica.
En virtut de la reunió celebrada, a principis de novembre, entre CEPES i l’ICAC, es va determinar que l’ICAC sol·licitarà una prorroga d’un any, per la qual cosa es mantindrien els criteris pels que s’estableix la delimitació entre fons propis i fons aliens fins al 31 de desembre de 2010.
L’esmentada pròrroga afecta al que es disposa a l’apartat 4 de la disposició transitòria cinquena del RD 1514/2007, de 16 de novembre, que estableix que els criteris de delimitació entre fons propis i fons aliens a les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, aprovades per l’Ordre 3614/2003, de 16 de desembre, del Ministeri d’Economia, es podran seguir aplicant fins el 31 de desembre de 2009. La modificació d’aquest apartat 4, es preveu que s’efectuï mitjançant un Reial Decret a principis de desembre.
En aquest marc la Confederació de Cooperatives de Catalunya, organització empresarial sòcia de la CEPES, participat en la comissió de treball sobre fiscalitat de CEPES, en la que es tracten els aspectes que en l’àmbit nacional afecten a les cooperatives. En aquest sentit, la Llei Fiscal de les Cooperatives i el nou Pla General Comptable, de competència estatal, s’han centrat en l’activitat ordinària de l’esmentada comissió.