Publicades les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

 

Els préstecs objecte d'ajut són els següents:

 • Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial.
 • Préstecs per a capitalització d'entitats.
 • Préstecs per circulant.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

 

Poden ser beneficiàris d'aquesta línia d'ajuts les empreses de l'economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 • Les societats laborals.
 • Les federacions de les entitats de l'economia social.
 • Les societats agràries de transformació.
 • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
 • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques que preveu aquesta base.
 • Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.