Normativa sobre mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació

 

D'entre l'articulat d'aquesta llei, trobem un seguit de mesures aplicables a les societats cooperatives i que s'engloben en els capítols de foment de l'emprendoria i l'autoocupació, estímuls a la contractació i incentius fiscals. Les modificacions són les següents:

Capítol I. Foment de l'emprenedoria i l'autoocupació:

 • Article 1 de la llei 11/2013, sobre cotització a la seguretat social aplicable als i a les joves treballadores per compte propi.

Marc normatiu: modifica la disposició addicional trenta-cinquena i onzena del RDL 1/1994, de 20 de juny, el qual aprova la Llei General de la Seguretat Social.

a) Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables a persones joves treballadores per compte propi.
Beneficiaris: homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys.
Mesura: reduccions i bonificacions per un període màxim de 30 mesos des de l'alta al regim especial de la seguretat social de les persones treballadores per compte propi o autònoms.
Aplicació: aquestes reduccions i bonificacions seran d'aplicació a les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat enquadrades al Règim Especial de la Seguretat Social de persones Treballadores per Compte Propi o Autònoms.
Condicions: les reduccions i bonificacions no seran d'aplicació quan les persones treballadores per compte propi ocupin a persones treballadores per compte aliena.

b) Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social per a persones amb discapacitat que s'estableixin com a treballadores per compte propi.
Beneficiaris: persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i condicions de reducció i bonificació també per a persones menors de 35 anys amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Mesura: reduccions i bonificacions per un període màxim de 60 mensualitats des de l'alta al regim especial de la seguretat social de les persones treballadores per compte propi o autònoms.
Aplicació: aquestes reduccions i bonificacions seran d'aplicació a les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat enquadrades al Règim Especial de la Seguretat Social de persones Treballadores per Compte Propi o Autònoms.
Condicions: les reduccions i bonificacions no seran d'aplicació quan les persones treballadores per compte propi amb discapacitat ocupin a persones treballadores per compte aliena.

 

 • Article 4 de la llei 11/2013, sobre ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

Marc normatiu: modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat.

a) Modificació de la regla tercera, incorporació d'una nova regla quarta i renumeració de l'antiga regla quarta per la regla cinquena:
Beneficiaris: es mantenen les mateixes persones beneficiàries que contemplava la norma i es contempla un nou límit de l'import de capitalització per a homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys. Les persones beneficiaries que contempla la norma són: persones beneficiàries de la prestació per desocupació de nivell contributiu que es vulguin constituir com a treballadores autònomes i no tinguin una discapacitat igual o superior al 33%; totes les persones que capitalitzin l'atur per crear una nova societat cooperativa o s'incorporin en una existent com a persona sòcia treballadora o de treball.
Mesura: en general el límit màxim de l'import de prestació és del 60% i el 100% per a homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys. La capitalització de l'atur es pot destinar a fer les aportació al capital social; en el cas dels joves menors de 30 anys també es pot destinar a cobrir les despeses de constitució i posada en funcionament de l'activitat, taxes i serveis d'assessorament, formació i informació.
Condicions: en el nou redactat de la norma s'inclouen mínims de permanència a la societat i condicions per percebre els imports de capitalització.

 

Capítol II. Incentius fiscals:

 • Article 7 de la llei 11/2013, sobre incentius per a entitats de nova creació.

Marc normatiu: s'incorpora una disposició addicional dinovena al text refós de la Llei de l'Impost de Societats, aprovat pel RDL 4/2004, de 5 de març.

a) Disposició addicional dinovena:
Beneficiaris: societats constituïdes a partir de l'1 de gener de 2013.
Mesura: durant el primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva, i en el següent, es tributarà al 15% per les bases entre 0 i 300.000 euros i del 20% per les bases restants.
Aplicació: s'aplicarà en cooperatives de nova creació, tant pels resultats cooperatius com extracooperatius.
Condicions: Aquesta mesura de reducció no s'aplica a les societats recuperades o transformades en altres formes jurídiques.

 

 • Article 8 de la llei 11/2013, sobre incentius en l'àmbit de l'IRPF.

Marc normatiu: es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF i de modificació parcial de les lleis de l'Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

a) Modificació de la lletra n) de l'article 7
b) Supressió de la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 14.
c) S'afegeix apart 3 a l'article 32.
Aquestes tres modificacions ja van quedar regulades a la modificació que, el 23 de febrer de 2013, es va fer sobre la norma 35/2006 i que queda recollida al RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

 

Capítol III. Estímuls a la contractació:

 • Article 14 de la llei 11/2013, sobre incentius a la incorporació de joves a entitats de l'economia social.

Marc normatiu: mesures de nova regulació, no modifiquen cap marc normatiu anterior.

a) Incorporació de les bonificacions següents:
Beneficiaris: societats cooperatives i empreses d'inserció.
Mesures: Bonificacions de les quotes empresarials de la Seguretat Social durant tres anys a les cooperatives que incorporin a persones aturades menors de 30 anys com a sòcies treballadores o de treball.
Bonificacions de les quotes empresarials de la Seguretat Social durant la vigència del contracte o durant tres anys, en cas de contractació indefinida, a les empreses d'inserció que contractin a persones menors de 30 anys en situació d'exclusió social.
Condicions: la norma contempla condicions d'incompatibilitat o d'obligat compliment.

 

 • Disposició addicional novena de la llei 11/2013, sobre persones amb discapacitat

Marc normatiu: mesures de nova regulació, no modifiquen cap marc normatiu anterior.

Els incentius de contractació previstos en els articles 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, seran també d'aplicació quan es contracti a persones joves menors de 35 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que compleixin amb la resta de requisits previstos en els articles.
Tal i com indica la disposició transitòria primera de la llei 11/2013, les mesures establertes des de l'article 9 al 13 es mantindran en vigor fins que la taxa de desocupació se situï per sota del 15%. Aquests articles en qüestió se centren en les polítiques següents:

   • Article 9. Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
   • Article 10. Contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms.
   • Article 11. Incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove.
   • Article 12. Primer ocupació dels joves.
   • Article 13. Incentius als contractes en pràctiques.