Modificació de l'àmbit temporal i del termini de justificació de les subvencions per al foment de l'economia cooperativa, convocatòria any 2010

El Departament de Treball, mitjançant l'Ordre ORDRE TRE/493/2010, de 22 d'octubre amplia excepcionalment l'àmbit temporal i el termini per presentar la justificació de les accions subvencionades de l'any 2010 previstes a l'Ordre TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals. La modificació afecta les següents línies:
  • Línia 2: subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació.
  • Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals.
  • Línia 4: subvencions a les entitats representatives de l'economia cooperativa.
  • Línia 5: subvencions per a la promoció, difusió i investigació de l'economia cooperativa.
Amb aquesta modificació l'àmbit temporal ara és fins el 10 de desembre de 2010 (abans era fins el 31 d'octubre de 2010).

Nou àmbit temporal de les actuacions que poden accedir a les subvencions
  • Línies 2 i 3: des de l'1 de gener de 2010 al 10 de desembre de 2010. Pel que fa a les empreses constituïdes amb posterioritat al 7 de maig de 2009, podran presentar les despeses des de la data de la seva constitució.
  • Línies 4 i 5: des de l'1 de gener de 2010 al 10 de desembre de 2010.

Nou termini de justificació
  • Pel que fa al termini de justificació de les subvencions atorgades (de les línies 2, 3 4 i 5) ha passat a ser el 10 de gener de 2011 (quan abans era el 30 de novembre de 2010). Ara bé, la data màxima de les factures i altres justificants de despeses ha de ser el 10 de desembre de 2010, encara que el pagament es realitzi més tard (com a màxim el 10 de gener de 2011).
  • Pel que fa a la Línia 1 Incorporació de socis, no hi ha hagut cap modificació.
  • Els impresos de justificació de les subvencions (memòries tècniques i memòries econòmiques) els trobareu properament a la pàgina web d'Economia Cooperativa del Departament de Treball:Economia Cooperativa