Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Els incentius, tant per a empreses com per a emprenedors i treballadors autònoms, que es detallen en aquest apartat consisteixen en un seguit d'actuacions i mesures enfocades a incentivar la contractació, reduint les cotitzacions socials d'empresa fins a un 100% i oferint subvencions mensuals equivalents al Salari Mínim Interprofessional.

En concret, les Entitats de l'economia social i cooperativa poden optar per la línia B, sobre ajut econòmic per a la contractació de joves inscrits al programa de la Garantia Juvenil destinat a empreses i entitats de l'economia social i cooperativa.

En poden ser beneficiàries les entitats de l'economia social i cooperativa que portin a terme activitat econòmica i que contractin una persona que prèviament s'hagi inscrit al registre telemàtic del programa de Garantia Juvenil, amb qualsevol tipus de contracte laboral d'una durada mínima de 6 mesos.

S'entendrà per entitat de l'economia social, les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les societats agràries de transformació.

L'import màxim de la subvenció és el corresponent al salari mínim interprofessional establert per l'any 2015 per un període màxim de 12 mesos i mínim de 6 mesos.