Publicades les normes sobre els aspectes comptables de les cooperatives

S'han publicat en el dia d'avui, en el BOE núm. 316, les normes sobre els aspectes comptables de les cooperatives.

L'aprovació del nou Pla General de Comptabilitat exigeix inevitablement la modificació dels desenvolupaments reglamentaris del seu antecedent, el Pla de 1990, entre altres, de les normes comptables especials per raó del subjecte comptable i en particular les aprovades per a les societats cooperatives per Ordre ECO / 3614/2003, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

L'objectiu de les normes que ara s'aproven és revisar les anteriors a la llum dels criteris inclosos en el nou Pla General de Comptabilitat, però considerant l'especialitat del règim substantiu de la societat cooperativa.

Vegeu l'apartat Recursos:

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas