Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Terminis per a la presentació de comptes anuals i legalització de llibres

Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.

 

Legalització de llibres:

Respecte als terminis de presentació de llibres a legalitzar, normalment s’aplica el següent:

  • Els llibres obligatoris comptables ( Llibre d’inventaris, llibre de balanços i el llibre diari) han de ser legalitzats en el termini de sis mesos a comptar de la data de tancament de l’exercici .

Ara, de conformitat amb l’article 6 del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, s'estableix l'excepció següent:

  • Totes les societats cooperatives el tancament econòmic de les quals sigui posterior al 14 de setembre del 2019 i anterior a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma, poden legalitzar els llibres fins al 31 de desembre del 2020.

 Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

Els llibres no seran legalitzats fins que la inscripció de constitució s'hagi formalitzat.

Recomanem legalitzar els llibres quan el sistema telemàtic del Registre de Cooperatives estigui habilitat (aproximadament a la tardor de 2020).

 

Comptes anuals:

Respecte als terminis de presentació de comptes anuals normalment s’aplica el següent:

  • L'assemblea general ha de tenir lloc dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic
  • Els comptes anuals s'han de presentar en el registre de cooperatives competent dins dels 2 mesos següents a la data de l'aprovació d'aquests per l'assemblea general
  • La presentació de comptes es considera fora de termini, en tot cas, si han passat més de 8 mesos des de la data de tancament de l'exercici.  
  • La no presentació de comptes o fer-ho fora de termini pot ser objecte de sanció.

Ara, de conformitat amb l’article 3.7 del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig i art. 4.3 Decret llei 10/2020, s'estableix l'excepció següent:

  • El termini per fer l'assemblea ordinària establerta a l'apartat 5 de l'article 43 de la Llei de cooperatives es perllonga, excepcionalment, fins al 31 de desembre de 2020, en relació amb totes aquelles cooperatives el tancament econòmic de les quals fos posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma.
  • Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

ACTUALITAT D'INTERÈS