La creació de cooperatives al 2019

 

No podem oblidar que estem en un període llarg de millora en el ritme de creació que va començar a l’inici de la crisi econòmica -indicatiu del comportament anticíclic del cooperativisme-, que es va fer palès amb força a partir de l’any 2016 conseqüència, amb seguretat, de l’esforç d’unes polítiques públiques de recolzament –programes com Ateneus i Aracoop- juntament amb la modificació de la Llei – reducció del nombre de persones per constituir cooperatives. De l’anàlisi de les xifres veiem que les cooperatives constituïdes amb dues persones sòcies suposen el 47,5% del total, sense oblidar que cinc de les sis cooperatives de consumidors i usuaris constituïdes ho han fet amb el nombre mínim de socis que els permet la llei, és a dir deu persones; en total aquestes 108 cooperatives suposen quasi el 50% de les constituïdes.

La creació de cooperatives durant el 2019 ha augmentat un 3,3% respecte del 2018, la qual cosa ha suposat que a 31 de desembre de 2019 hi hagués 4.330 cooperatives registrades.

Pel que fa a la composició global, com cada any, trobem la prevalença en la creació de cooperatives de treball associat (171) que ha suposat el 78,8% de les creades, de les quals el 60% són de dues persones sòcies. Aquest any veurem com les primeres cooperatives constituïdes amb dues persones hauran de demostrar la incorporació d’almenys una persona sòcia i estarem en condicions de començar a avaluar l’eficiència de les polítiques per impulsar la incorporació de persones sòcies per tal que no s’afebleixi el fet cooperatiu. Des del 2015 que la llei permet crear cooperatives de treball amb dues persones sòcies se n’han creat 317, de les quals nou corresponen al primer any. Respecte del total d’empreses cooperatives registrades, la representació de treball associat és del 74,64%, és a dir 3.237.

Percentualment i quantitativa, pel que fa a creació de cooperatives, la segona branca més important és la de les cooperatives de serveis: se n’han creat 13, de les quals el 46% són de dues persones sòcies. Quasi al mateix nivell que la branca de serveis; aquest any ha cridat l’atenció el nombre de cooperatives d’habitatges que s’han constituït 12, de les quals una amb dues persones.

La resta de branques han tingut un ritme de creació més petit, la branca de cooperatives de consumidors i usuaris amb 6 cooperatives creades i les agràries amb 3 noves cooperatives.

De nou aquest any, s’ha de destacar la creació de cooperatives integrals que s’han duplicat -10 constituïdes- en relació a l’any passat i dues cooperatives de segon grau, aquestes xifres consoliden una important creació de cooperatives que suposen graus d’intercooperació.

Pel que fa al nombre mitjà de persones sòcies ha millorat respecte l’any passat, seixanta més, s’ha arribat als 884 socis –456 homes, 341 dones i 87 persones jurídiques i sòcies col·laboradores- suposen una mitjana de 4,07 persones sòcies per cooperativa. Aquest any, per primera vegada podem conèixer les aportacions a capital que s’han realitzat per constituir les 217 cooperatives i l’import ha estat de 2,166 milers d’euros que suposen una mitjana de 9.981,5 euros per cada cooperativa.

L'èxit per la supervivència de les cooperatives dependrà de les accions que facin els socis, fonamentalment, en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el de control de la gestió. Podem indicar que de les cooperatives existents al 31 de desembre del 2019 el 22,1% de treball associat s’han creat els últims cinc anys, en tant que pel que fa a la resta de branques són: el 32,6% de les d’habitatges, el 26,25% de les de serveis, el 19,12% de les de consum i el 3,4% de les agràries. Crida l’atenció que de les integrals, els últims cinc anys, s’han creat el 39,34% i de les de segon grau el 21,15% .

L’anàlisi geogràfic ens indica que aquest any s’han creat cooperatives a 29 comarques, mentre que l’any passat a 32.

Veiem que el camí d’esforç que s’ha mantingut ha contribuït a generar l’èxit en la creació de cooperatives que és un pilar bàsic per a la creació d’ocupació i, per tant, pel desenvolupament del model cooperatiu en la societat.