Les cooperatives, una oportunitat pel treball autònom col·lectiu

D’aquesta manera s’introdueix l’informe presentat pel CTESC i que analitza aquesta realitat, tant a partir de les dades estadístiques disponibles, que val a dir que són escasses i insuficients, com de la normativa aplicable i la recerca especialitzada. L’informe analitza el concepte i règim jurídic del treball autònom col·lectiu i en descriu les formes societàries que poden prendre. Així mateix, exposa els principals riscos i potencialitats i els reptes a què s’afronten. Per últim, hi ha un seguit de recomanacions i consideracions adreçades al Govern.

Segons l’informe, una de les formes jurídiques que es considera exemple paradigmàtic del treball autònom col·lectiu són les cooperatives, ateses les característiques del seu règim jurídic que possibilita desenvolupar aquesta forma d’organització econòmica i de treball en diverses formes: com ara les cooperatives agràries, les de serveis o les de treball associat. Així mateix, el CTESC constata la potencialitat intrínseca de la forma cooperativa per donar cobertura jurídica a un exercici col·lectiu del treball en plataformes digitals.

D’altra banda, a l’informe es destaquen un seguit de potencialitats on el cooperativisme hi juga un paper clau: Primer, el valor dels principis cooperatius, principalment la governança basada en la gestió democràtica i la necessitat de garantir una informació i gestió transparent, com un dels elements determinants en el qual es fonamenten els avantatges competitius d’aquestes empreses, en termes d’ocupació, estabilitat i viabilitat; també es destaca una major resistència a les situacions de crisi i un element de garantia de qualitat de l’ocupació i emmarca a les cooperatives com a resposta a les tendències que caracteritzen el mercat de treball global: els canvis econòmics, tecnològics, demogràfics i mediambientals.

Per últim, ens trobem davant un model viu en constant canvi i adaptació a les necessitats socials, ja que el treball autònom col·lectiu, en particular el cooperativisme, és capaç de desenvolupar noves variants societàries per donar resposta als reptes i a les noves demandes de la societat i el mercat. Així doncs, davant un model societari que és capaç d’una evolució constant i repensar-se en formes d’adaptació als nous canvis, cal abordar els riscos i, tal i com indica l’informe, millorar la legislació, no només per enfortir-la, sinó també per fer front a casuístiques que poden comportar irregularitats i disfuncions.

Paral·lelament, de l’informe se n’extreuen altres recomanacions de calat. D’una banda, per millorar el coneixement d’aquestes formes jurídiques, especialment les cooperatives de serveis, i de l’altre per generar major seguretat jurídica també davant les diverses formes de treball autònom col·lectiu, possibilitant que aquestes noves formes jurídiques, més adaptades a les noves formes de treballar i produir, responguin a necessitats de mercat i millorin les condicions de treball dels autònoms, principalment els autònoms pròpiament dits. De l’informe en destaquem la revisió de la normativa fiscal aplicable a les cooperatives i l’homogeneïtzació del tractament fiscal dels autònoms persones físiques i dels autònoms col·lectius.

El CTESC va presentar l’informe al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el Sr. Chakir El Homrani, que destacà les gestions promogudes per evitar més riscos i subratllà les oportunitats que aporta la forma societària cooperativa, així com les polítiques que s’estan duent a terme, des del Departament, sobre el foment i promoció del cooperativisme, polítiques que estan permetent un increment de la població ocupada en cooperatives i una millora de la qualitat del treball i del valor de producció.