Planificació de 2020

 

Per una banda, la planificació, tant la de la gestió anual com l’estratègica, és un document fruit d’un procés que es fa de manera participativa entre els diferents nivells i funcions de l’organització, el qual l’utilitzem per escriure els objectius que es planteja la cooperativa a partir de la realitat en què es troba. Són objectius que poden ser més o menys ambiciosos, pensats a partir de les fortaleses i febleses que tenim, i han de servir per corregir les febleses i enfortir les fortaleses dins d’un coneixement de l’entorn en què la cooperativa desenvolupa la seva activitat econòmica.

La planificació permet transmetre, a les persones que formen part de la cooperativa com a sòcies o com a agents que en tenen relació, els objectius i compromisos establerts, dins d’un marc temporal. Objectius que, després, els equips de treball controlaran per corregir, si és possible, les desviacions que se’n produeixen.

Al llarg de les properes setmanes l’empresa ha de reflexionar amb perspectiva i és un moment per avaluar els objectius que ens vam imposar l’any passat i avaluar com hem avançat per l’assoliment de la missió de la cooperativa i, especialment, en quin punt ens trobem –socialment, producte-mercat, econòmicament, financerament.

Al nostre voltant s’estan produint molts canvis que influenciaran a la nostra empresa i en les diferents funcions que desenvolupem. Es produeixen canvis que afecten al mercat, tant a la manera d’entendre el producte-servei com la manera d’arribar als clients, de vegades per l’actuació de la competència, però també per les innovacions tecnològiques i els canvis en les necessitats dels consumidors. Aquests canvis també influeixen en les actuacions dels proveïdors, en les tecnologies del procés productiu i en les capacitats necessàries perquè les persones puguin desenvolupar la feina. La gran quantitat d’innovacions socials ens influeixen de manera determinant i fan canviar valors fins ara molt arrelats a la nostra cultura. En ocasions, els canvis són producte de l’evolució social natural, però sovint també conseqüència de la reducció del poder adquisitiu de les persones o de la influència que té l’activitat econòmica en el medi ambient.

Aquestes qüestions estratègiques les hem de posar en marxa en paral·lel, amb el dia a dia de l’empresa. Es tracta d’aconseguir que neixi allò nou sense que encara no hagi desaparegut totalment allò vell.

En aquest context, sovint diem i és cert que les cooperatives estem en una situació més avantatjosa per fer front aquestes noves exigències de la societat perquè tenim capacitat d’autoorganització, som transparents i ens gestionem democràticament. Aconseguir aquest funcionament intern ho fem, en gran part, a través de les eines de planificació. Quan tenim establerts els objectius també establim els efectes que tindrà sobre els ingressos i les despeses. El no acompliment dels objectius tindrà efectes de reducció d’ingressos i conseqüències sobre la tresoreria i l’acompliment de les obligacions de despesa que tenim, tant per satisfer les necessitats de les persones, com per fer front als compromisos d’inversió, etc.

Tanmateix, el pla de gestió anual té una importància radical perquè fa la gestió més transparent i permet analitzar les desviacions que inevitablement tindrem, tant positives com negatives, per tal d’aprofitar-les o corregir-les.

Per finalitzar, insistim un any més en què el pla de gestió és la clau per a la gestió democràtica, és l’element de comunicació entre el Consell Rector i l’Assemblea (el col·lectiu de socis) i entre el Consell Rector i l’equip de direcció, si n’hi ha. És el camí per fer, mensualment, el control de l’evolució de la cooperativa i avaluar les variables de gestió a través del compte de pèrdues i guanys, el pressupost de tresoreria i el balanç.