COOPERATIVITZAR ELS MUNICIPIS

 

Des de CoopCat hem establert cinc eixos per a la col·laboració amb els municipis: mesures per a la participació socioeconòmica; per a la promoció econòmica, la dinamització local i la coresponsabilitat; per a la gestió cooperativa, la compra i la concertació pública responsable; per a la continuïtat empresarial i la intercooperació, i, finalment, per a l’educació, la recerca i el desenvolupament.

Amb la consideració que, per a les administracions locals, el cooperativisme és un agent imprescindible de democratització econòmica i, alhora, és un element transformador, proposem la incorporació del cooperativisme als espais de decisió de la política econòmica local i que es creïn consells municipals o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques de promoció de l’empresa cooperativa i generi propostes de transició econòmica i sostenible pel conjunt de l’economia local.

La diversitat del cooperativisme que s’implanta a través de diferents models de fer empresa, heterogenis, sectorialment i per la dimensió, les converteixen en un element de promoció econòmica i de dinamització local amb plena coresponsabilitat, per tal d’afavorir l’autoocupació i les aliances entre empreses. Però això, requereix dotar a les àrees de promoció econòmica local de recursos i pressupostos per difondre l’economia social i formar a la societat, el personal de l’administració local i els prescriptors i les assessories, sense oblidar els àmbits de què disposa el municipi per ser proactiu en aquesta acció: fires, mercats municipals, impuls del consum responsable i el mercat social, impulsar els projectes que incorporin la coresponsabilitat de la societat i de les famílies.

En la línia d’impulsar la coresponsabilitat, les cooperatives són un soci de confiança per a l’administració local, ja que obren un espai de col·laboració en la gestió eficient de serveis públics, així com en la promoció de polítiques que impulsin l’assoliment de drets fonamentals de les persones -habitatge, treball... Afavorir cooperatives que tinguin la condició de sense ànim de lucre, a partir de la concertació pública-privada, quan parlem de serveis públics, possibilitat que, conjuntament, es contribueixi al desenvolupament local transformador.

A més, els municipis poden contribuir a la generació i retenció d’ocupació si s’articulen mesures de suport municipal a la continuïtat empresarial, mitjançant fórmules d’economia social i cooperativisme i, alhora, s’impulsen mesures per afavorir l’intercooperació empresarial.

Per sembrar les llavors de la vertebració social, els municipis poden comunicar la funció social que tenen les cooperatives, afegides a la funció econòmica, ja que poden incidir en tots els estadis de la persona: des de l’infantesa a la vellesa, passant per la joventut i l’adultesa. Per tant, poden fomentar l’aprenentatge del cooperativisme des dels primers estadis de l’educació de la persona per aconseguir unes societats en què les desigualtats socials es redueixin.

Totes aquestes mesures les hem desenvolupat de manera més detallada en el document “5 mesures per cooperativitzar els nostres municipis” que es poden consultar a la web.