LA FORMACIÓ SOCIETÀRIA EN LES COOPERATIVES

 

En aquest sentit i com a conseqüència que les cooperatives basem el nostre funcionament en l’acompliment dels principis cooperatius (lliure adhesió, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia i independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat), és important mantenir la fermesa en la difusió d’aquests, especialment entre les noves incorporacions. És a dir, com a cooperativistes hem de crear les condicions d’ambient cooperatiu per afavorir la supervivència dels nous projectes. En aquest sentit, hem d’impulsar eines, principalment la formació, però no només la tècnica sinó també la cooperativa i la formació per adquirir habilitats en comunicació.

Les cooperatives creades agrupen a diversos col·lectius: persones treballadores, consumidores i industrials, les quals necessiten una formació determinada en diferents moments. Des del punt de vista societari, les persones sòcies han de tenir un nivell de coneixement de la legislació cooperativa adequat. Igualment, els cooperativistes han d’assolir nivells de competència en les tasques de gestió, especialment per teixir estratègies empresarials i per avaluar l’acompliment d’aquestes, per interpretar dades econòmiques i avaluar l’impacte que les estratègies tindran en la rendibilitat i les finances de la cooperativa. Independentment que l’activitat que desenvolupin dins la cooperativa no tingui relació amb la gestió, ja que com a propietaris de l’empresa sovint hauran d’enfrontar-se a decisions de gestió.

Per últim, d’entre les necessitats de formació de la persona sòcia també és fonamental l’adquisició de competències en comunicació. Per l’acompliment de les tasques pròpies de l’àmbit societari és important tenir les habilitats suficients per expressar i comprendre els aspectes que s’hi treballen.

L’educació, formació i informació és un principi radical pel bon funcionament de la cooperativa, al voltant d’aquest giren també les possibilitats de conjugar correctament altres dels principis cooperatius.

Però aquesta formació no s’assoleix amb una sola acció formativa sinó que s’aconsegueix a través de la formació teòrica i de la formació pràctica que suposa la realització de la vida societària. Per tant, és aconsellable que, periòdicament, les persones que formen part d’una cooperativa rebin formació en aquests àmbits, per diversos motius, com ara: perquè les lleis canvien i les situacions societàries també, perquè les persones adquireixen diferents responsabilitats en les diverses etapes de la vida societària, perquè les estratègies canvien al llarg de la vida dels productes i serveis, perquè les persones també canvien i la manera d’informar i transmetre també és diferent segons evoluciona, tant la persona com les societats.

En conseqüència, hem de considerar la necessitat de formació permanent i hem d’incorporar-la a l’activitat que desenvolupem, tant les persones sòcies com les treballadores. L’aplicació del principi cooperatiu de formació és important perquè el cooperativisme es consolidi com l’eina que dona resposta a les necessitats de les persones, a través de l’activitat societària i de gestió i la nostra incidència en el territori, contribuint així a assolir nivells de vida digne que impactin positivament a la nostra societat.