La creació de cooperatives al 2018

 

Aquestes xifres de creació no es donaven des de feia molt temps i recordem que, anualment, s’havien arribat a crear més de quatre-centes cooperatives. Aquest ritme de creació va assolir el nivell més baix l’any 2008 (99 cooperatives) malgrat l’esforç públic que es va fer, des del 2004, per desenvolupar mesures d’impuls a la creació.

 

Al l’inici de la crisi econòmica, el ritme de creació va començar a augmentar -indicatiu del comportament anticíclic del cooperativisme-, però de manera molt feble. L’any 2016 es va notar més l’impuls en coincidir l’esforç d’unes polítiques públiques de recolzament –programes com Ateneus i Aracoop- juntament amb la modificació de la Llei, que ha permès la creació de cooperatives amb dues persones sòcies, fet que s’ha de tenir en compte a l’analitzar les xifres perquè suposen més del 40% de les cooperatives creades aquest any.

 

La creació de cooperatives durant el 2018 ha augmentat un 26,5% respecte del 2017, la qual cosa ha suposat que a 31 de desembre de 2018 hi hagués 4.215 cooperatives registrades.

Pel que fa a la composició global, com cada any, trobem la prevalença en la creació de cooperatives de treball associat (168) que ha suposat el 80% de les creades, de les quals el 48% són de dues persones sòcies. Això ha de suposar un esforç per impulsar polítiques d’incorporació de persones sòcies perquè altrament es produirà un afebliment del fet cooperatiu. S’ha de considerar que des del 2015 que la llei permet crear cooperatives de treball amb dues persones sòcies se n’han creat 204. Respecte del total d’empreses cooperatives registrades, la representació de treball associat és del 74,5%, és a dir 3.142.

 

Percentualment, pel que fa a creació de cooperatives, la segona branca més important és la de les cooperatives de serveis: se n’han creat 16, de les quals el 25% són de dues persones sòcies. També ha tingut un ritme de creació molt important la branca de cooperatives de consumidors i usuaris amb 11 cooperatives creades, de les quals prop d’un 25% amb un nombre de socis al voltant del mínim de 10 que permet la llei, aquest nombre de cooperatives suposa un increment molt important respecte els anys anteriors.

 

Respecte a la resta de branques, s’ha de destacar la creació de cinc cooperatives integrals i tres cooperatives de segon grau; aquesta xifra de 8 cooperatives, conjuntament, es manté els dos últims anys i es consolida una important creació de cooperatives que suposen graus d’intercooperació.

 

En relació a les branques de cooperatives agràries i d’habitatges s’han creat tres cooperatives de cada branca. Pel cooperativisme agrari suposa un increment molt important i torna al nivell dels anys 2015 i 2016, després d’un any en què no se’n va crear cap. Tanmateix, pel cooperativisme d’habitatges suposa una davallada després del fort increment de l’any 2017, encara que s’ha de tenir en compte les característiques del sector i es considera que no treu importància a la consolidació dels nous models d’accés a l’habitatge en aquesta branca.

 

Pel que fa al nombre mitjà de persones sòcies s’ha reduït respecte l’any passat, per l’impacte de la creació de cooperatives amb dues persones sòcies, els 824 socis – 437 homes, 359 dones i 28 persones jurídiques- suposen una mitjana de 3,92 persones sòcies per cooperativa. La qual cosa mostra que s’ha aconseguit incorporar projectes de menor dimensió i conseqüentment, ara hem de fer un major esforç, des dels diferents programes de suport, per dotar els projectes amb grans dosis de realisme. L'èxit dependrà de les accions que facin els socis, fonamentalment, en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el de control de la gestió..

 

L’anàlisi geogràfic ens indica que aquest any s’han creat cooperatives a 32 comarques, mentre que l’any passat a 26.

Veiem que el camí d’esforç que s’ha mantingut ha contribuït a generar l’èxit en la creació de cooperatives que és un pilar bàsic per a la creació d’ocupació i, per tant, pel desenvolupament del model cooperatiu en la societat.