Planificació de 2019


Al nostre voltant s’estan produint molts canvis que tindran influència a la nostra empresa. Tot plegat, ens pot aconsellar també fer una reflexió més profunda, més estratègica. Per bé que això no ens ha d’aturar de fer l’obligada planificació anual, hauríem de plantejar-nos una reflexió estratègica per més endavant i, si escau, ajustar el pla de gestió o plantejar noves línies d’actuació pel proper 2020.
Com a referència als canvis que s’estan incorporant de manera natural a la vida diària i que ens han de fer reflexionar, ens referirem a la gran quantitat d’innovacions socials que es produeixen i que fan canviar valors fins ara molt arrelats a la nostra cultura: passem de donar una importància radical a la propietat a valorar-ne més el seu ús, passem d’organitzacions molt jerarquitzades a organitzacions més horitzontals on moltes persones que determinen l’èxit o fracàs i, per tant, hem de ser capaços de retenir el talent i d’adaptar les relacions laborals. Alhora, l’evolució de les tecnologies digitals suposen canvis en el funcionament dels productes i serveis actuals. Igualment, l’impacte de l’activitat humana sobre el medi fa que l’entorn climàtic canviï i ens obliga, per una banda, a adaptar-nos i, per l’altra, a modificar els comportaments per tenir més consideració dels recursos naturals -economia circular.

Sovint diem i és cert que les cooperatives estem en una situació més avantatjosa per fer front aquestes noves exigències de la societat perquè tenim capacitat d’autoorganització, som transparents i ens gestionem democràticament. Aquestes fortaleses, però, les hem de treballar constantment, hem de preveure i avançar-nos als canvis que ens arribaran i ho hem de fer amb suficient antelació per aconseguir que les persones sòcies assoleixin les competències necessàries per fer front els canvis organitzatius, tecnològics i d’estalvi de recursos al llarg de tot el procés de producció, de comercialització, d’aprovisionament o subcontractació i de cura i formació dels equips humans en tots els àmbits de les funcions empresarials.

Aquestes qüestions estratègiques les hem de posar en marxa en paral·lel amb el dia a dia de l’empresa. Es tracta d’aconseguir que neixi allò nou sense que encara no hagi desaparegut totalment allò vell.
La planificació aquí té una importància radical i s’ha de traduir en documents que ajudin a fer la gestió més transparent i permetin analitzar les desviacions que inevitablement tindrem, tant positives com negatives, per tal d’aprofitar-les o corregir-les.

Com a conclusió, una vegada més, insistim en què el pla de gestió és la clau per a la gestió democràtica. És l’element de comunicació entre el Consell Rector i l’Assemblea (el col·lectiu de socis) i entre el Consell Rector i l’equip de direcció, si n’hi ha. És el camí per fer, mensualment, el control de l’evolució de la cooperativa i avaluar les variables de gestió a través del compte de pèrdues i guanys, el pressupost de tresoreria i el balanç.